joi, 7 ianuarie 2021

Jubileul de argint al arhimandritului Cornel Dîrle, capelan al schitului de la Stânceni / Jubilé d’argent de l’archimandrite Cornel Dîrle, aumônier du skite de Stânceni


Pe 7 ianuarie, un grup de prieteni apropiați ai schitului au sărbătorit, cu bucurie și afecțiune, cea de-a 25-a aniversare a hirotonirii ca preot a părintelui Cornel. Natura s-a alăturat acestei sărbători cu o mantie albă și un soare de iarnă care s-a arătat printre nori. 
După utrenie și sfânta Liturghie, de sărbătoarea Sfântului Ioan Botezătorul, binecuvântarea Papei Francisc a sosit chiar la timp, prin grija și sârguința părintelui Alexandru, preot prieten de la Oradea. Un grup de tineri din Târgu Mureș a cântat cu entuziasm un solemn cântec „La mulți ani!” Apoi, o diaporama superbă creată cu artă si pricepere de către Maica Amanda, stareța Carmelului din Saint Remy, a fost prezentată, cu bucurie, de către Anca. Ea prezintă diferitele forme de angajare a părintelui Cornel la schit, atât pe plan liturgic, intelectual, cât și prin muncă fizică. Încă cu o zi înainte, părintelui Cornel i-au fost oferite mai multe cadouri. Condițiile sanitare nu au permis oferirea unei agape tuturor participanților, care a fost redusă la o ciocolată „MERCI!" Dar masa de prânz, din trapeză, care a urmat pentru oaspeții schitului, a beneficiat de talentele culinare ale Feliciei! Mulți sunt cei care s-au alăturat rugăciunii de mulțumire a schitului, prin intermediul diferitelor forme de mass-media (Facebook, SMS, e-mail, telefon). Fie ca toți cei care au contribuit la acest moment festiv să fie răsplătiți în ceruri! 
Toate urările noastre de viață lungă pentru capelanul schitului și rectorul sanctuarului arhiepiscopal major!

&&&

Le 7 janvier, un groupe d’amis proches du skite a célébré avec joie et affection les 25 ans de l’ordination sacerdotale de P. Cornel. La nature s’est unie à cette fête avec un blanc manteau et un soleil hivernal qui pointait à travers les nuages. 

Après les matines et la Divine Liturgie, en la fête de saint Jean-Baptiste, la bénédiction du Pape François est arrivée juste à temps, grâce à la diligence du P. Alexandru, prêtre ami d’Oradea. Un groupe de jeunes de Târgu Mures a chanté avec enthousiasme un solennel « La mulţi ani (Longues années) ». Puis un superbe diaporama créé avec art et compétence par Mère Amanda, prieure du Carmel de Saint-Remy, a été présenté joyeusement par Anca. Il relate les diverses formes d’engagement de P. Cornel au skite, tant sur le plan liturgique, intellectuel que manuel. Plusieurs cadeaux ont été offerts au P. Cornel, dès la veille. Les conditions sanitaires n’ont pas permis d’offrir à tous les participants une agapè, qui s’est réduite à un chocolat « MERCI » ! Mais le déjeuner au réfectoire qui a suivi pour les hôtes du skite a bénéficié des talents culinaires de Felicia ! Nombreux sont ceux qui se sont unis à l’action de grâces du skite par divers médias (Facebook, SMS, courriel, téléphone). Que tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à ce moment festif soient remerciés dans les cieux. 

Avec tous nos vœux de longue vie à l’aumônier du skite et au recteur du sanctuaire archiépiscopal majeur.


marți, 15 decembrie 2020

MIKHTAV 88

A apărut numărul 88 al revistei Fraternității Sfântul Ilie, Mikhtav.
Revista este disponibilă în limbile română și franceză și poate fi comandată la adresa de mail: schitulstanceni@yahoo.fr
In sectiunea Publicații a blogului aveți acces la numerele precedente ale revistei.


sâmbătă, 19 septembrie 2020

Sărbătoarea”Înălțării Sfintei Cruci” la Stânceni / La fête de l'Exaltation de la Sainte Croix à Stânceni

Sărbătoarea”Înălțării Sfintei Cruci” reprezintă pentru Schitul Stânceni unul din momentele cele mai importante din calendarul liturgic anual, hramul ansamblului monastic de la poalele Călimanilor. Prezența la Schit a credincioșilor romano-catolici, greco-catolici, ortodocși, care participă în spirit de pelerinaj la celebrările sărbătorilor mari, Schimbarea la Față a Mântuitorului și Înălțarea Sfintei Cruci, confirmă importanța prezenței în Biserică a comunităților religioase, în cazul nostru a carmelitelor de la Stânceni. 
Anul acesta Maica Éliane și părintele Cornel, rectorul Sanctuarului Arhiepiscopal Major de la Stânceni, au organizat celebrarea Sfintei Liturghii pe esplanada bisericii astfel încât credincioșii participanți să poată păstra distanța de siguranță în contextul sanitar actual. În debutul celebrării am înălțat în văzul credincioșilor, cântând împreună de cinci ori câte o sută de Kyrie eleison, relicva Sfintei Cruci ajunsă la Stânceni prin intermediul părintelui Cornel. O celebrare care amintește de înălțarea Crucii Mântuitorului de către Patriarhul Macarie al Ierusalimului, după descoperirea acesteia prin implicarea Sfintei Elena, mama împăratului Constantin, conform descrierii pe care o putem regăsi în icoana sărbătorii. 
Celebrarea Sfintei Liturghii, împreună cu părintele Cornel și părintele Anton Cioba, rectorul Seminarului Teologic Greco-Catolic ”Sfinții Ierarhi Vasile, Grigore și Ioan” din Oradea, cu cântările seminariștilor orădeni prezenți și cu implicarea activă a credincioșilor a subliniat importanța Crucii în teologia liturgică. 
Liturghia cuvântului a amintit de teologia Crucii în scrierile Fericitului Episcop martir Ioan Suciu, cel care folosește expresia ”Crucea, inima inimii mele” și care înțelege bine o realitate pe care o putem experimenta cu toții: lumina credinței este Cruce sau ne vine prin Cruce, dar în același timp și dorul de lume este Cruce. Crucea este prezentată astfel ca o binecuvântare, dar și ca suferință sfințitoare pentru cei încercați, dacă o acceptă cu credință și curaj. Semnele Crucii reprezintă pentru episcop realitatea misiunii la care este chemat, conștient fiind că planurile sale devin roditoare doar din perspectiva moștenirii pe care ne-a lăsat-o Isus: rănile. 

Vedeți, eu cer multe, multe lui Isus. Îl cer pe El... El ține pumnul închis, palma acoperită de degete. Dă-mi Isuse, dă-mi ce-ți cer, dă-mi ce ții în mână. De ce vii cu mâna închisă? Ce ascunzi în palmă? De ce surâzi?
Și Isus deschide palma. Ce este? O gaură teribilă cu un chenar purpuriu de sânge proaspăt, gaura cuiului. Și am văzut cadoul: o rană, iată ce ținea în palmă. Asta era realul! Și prin rană, fugeau toate dorințele mele, se vărsau, curgeau, nu stăteau în palmă. Am înțeles că planurile mele sunt deseori fantezii, irealități, numai rana rămânea, numai ea era realitatea pentru mine. Așa voia Isus.
Să plângi de bucurie în brațele lui, în arcul tare al brațelor cu cele două răni.
(Ioan Suciu, scrisoare de îndrumare spirituală, Blaj 20.VIII.1939) 
Zi de hram la Stânceni, în comuniune și bucurie ce s-a încheiat cu un ”La revedere!” pentru următorul moment important care subliniază vocația ecumenică a schitului, rugăciunea pentru unitatea creștinilor din ianuarie 2021.
Preot Adrian Lung

&&& 

La fête de l'Exaltation de la Sainte Croix représente pour le skite de Stânceni l'un des moments les plus importants du calendrier liturgique annuel, la fête patronale de l'ensemble monastique au pied du Călimani. La présence au skite des fidèles romano-catholiques, gréco-catholiques et orthodoxes qui participent dans l'esprit de pèlerinage aux célébrations des grandes fêtes, de la Transfiguration du Sauveur et de l'Exaltation de la Sainte Croix, confirme l'importance de la présence dans l'Église de communautés religieuses, dans notre cas celle des carmélites de Stânceni.
Cette année, Mère Éliane et le Père Cornel, le recteur du Sanctuaire de l'Archevêque Majeur de Stânceni, ont organisé la célébration de la Divine Liturgie sur la terrasse de l'église afin que les croyants participants puissent garder une distance de sécurité dans le contexte sanitaire actuel. Au début de la célébration, j’ai élevé devant les fidèles, chantant ensemble cinq fois cent Kyrie eleison, la relique de la Sainte Croix qui est parvenue à Stânceni par le Père Cornel. Une célébration qui rappelle l'exaltation de la croix du Sauveur par le patriarche Macaire de Jérusalem, après sa découverte grâce à l'implication de Sainte-Hélène, mère de l'empereur Constantin, selon la description que l'on peut trouver dans l'icône de la fête. 
La célébration de la Divine Liturgie, avec Père Cornel et Père Anton Cioba, recteur du Séminaire Théologique Grec-Catholique, "Les Saints Hiérarques Basile, Grégoire et Jean", d'Oradea, avec les chants des séminaristes d'Oradea présents et la participation active des fidèles ont souligné l'importance de la Croix. 
La liturgie de la parole a rappelé la théologie de la Croix dans les écrits du Bienheureux Martyr Mgr Ioan Suciu, celui qui utilise l'expression « La Croix, le cœur de mon cœur » et qui comprend bien une réalité que nous pouvons tous expérimenter : la lumière de la foi est la Croix ou passe par la Croix, mais en même temps le désir du monde est la Croix. La croix est ainsi présentée comme une bénédiction, mais aussi comme une souffrance sanctifiante pour ceux qui la vivent, s'ils l'acceptent avec foi et courage. Les signes de la croix représentent pour l'évêque la réalité de la mission à laquelle il est appelé, sachant que ses projets ne deviennent fructueux que dans la perspective de l'héritage que Jésus nous a laissé: les blessures. 

Vous voyez, je demande à Jésus beaucoup, beaucoup. Je Le demande ... Il garde son poing fermé, sa paume couverte de ses doigts. Donne-moi Jésus, donne-moi ce que je te demande, donne-moi ce que tu tiens dans ta main. Pourquoi viens-tu la main fermée ? Que caches-tu dans ta paume ? Pourquoi souries-tu? Et Jésus ouvre sa paume. Qu'est-ce ? Un trou terrible avec une bordure violette de sang frais, le trou du clou. Et j'ai vu le cadeau : une blessure, ici c'était dans sa paume. C'était la réalité ! Et à travers la plaie, tous mes désirs couraient, se renversaient, coulaient, ne restaient pas dans la paume. J'ai compris que mes plans sont souvent des fantasmes, des irréalités, seule la blessure est restée, seule elle était la réalité pour moi. C'est ce que voulait Jésus. Pleurer de joie dans ses bras, dans l’arc fort de ses bras avec les deux blessures. 
(Ioan Suciu, lettre d'orientation spirituelle, Blaj 20.VIII.1939) 

La fête patronale de Stânceni, en communion et joie, s'est terminée par un "Au revoir !" pour le prochain moment important mettant l'accent sur la vocation œcuménique du skite, la prière pour l'unité des chrétiens en janvier 2021.

 P. Adrian Lung
duminică, 16 august 2020

Părintele Cornel, rector al Sanctuarului Arhiepiscopal Major de la Stânceni

Preafericitul Părinte Cardinal Lucian l-a numit în funcția de Rector al Sanctuarului Arhiepiscopal Major „Sfânta Cruce” de la Stânceni pe Părintele Cornel Dîrle.

Părintele Cornel s-a născut la 20 ianuarie 1965, la Baia Mare. A studiat  inginerie geofizică la Universitatea din București în perioada 1984-1989. A profesat apoi la IPEG Maramureș între anii 1989-1990.

A urmat studiile teologice la Ateneul Roman al Sfintei Cruci între 1990-1995, încheiate cu licența.

În anul 1996 a fost hirotonit preot la Oradea, unde a îndeplinit apoi diferite sarcini formative și didactice în cadrul Seminarului Teologic și al Departamentului Facultății de Teologie Greco-Catolică, până în 2006. A obținut doctoratul în teologie la București în anul 2004 prin lucrarea „Sacramente și sacramentalitate în perspectivă istorică și ecumenică”.

Din 2006 este capelan al Schitului carmelitan "Sfânta Cruce" din Stânceni, iar din anul 2011 Arhimandrit.

Conform decretului de înființare, se acordă Indulgenţă Plenară tuturor credincioşilor care, în spirit de pocăinţă, vor fi prezenţi în Sanctuarul Arhiepiscopal Major „Sfânta Cruce” din Stânceni, după cum urmează: în fiecare an pe data de 6 august în Sărbătoarea Schimbării la Faţă a Domnului nostru Isus Cristos, care este şi hramul bisericii; pe data de 14 septembrie, în Sărbătoarea Înălţării Sfintei Cruci, care este hramul Schitului.

Sanctuarul Arhiepiscopal Major a fost întemeiat cu ocazia jubileului de argint al Schitului.

Sursa: 

http://www.e-communio.ro/stire12052-noul-rector-al-sanctuarului-arhiepiscopal-major-de-la-stanceni


vineri, 7 august 2020

Sărbătoarea ”Schimbării la Față a Mântuitorului” la Schitul Stânceni / La fête de la Transfiguration du Christ au skite de Stânceni

Pentru credincioșii practicanți, cei care înțeleg să-și trăiască propria credință și din perspectiva mărturiei creștine publice, indiferent de greutățile pe care o astfel de mărturie le presupune, sărbătoarea reprezintă moment de har în comuniune și rugăciune.

Biserica Schitului Stânceni cu hramul ”Schimbarea la Față a Mântuitorului” a atras și în acest an credincioși, apropiați fideli ai schitului, care au dorit să celebreze misterul sărbătorii pe ”muntele” carmelitelor de rit bizantin din România.

Sfînta Liturghie, centrul sărbătorii, celebrată pe terasa bisericii, în prezența credincioșilor răsfirați în frumoasa și îngrijita curte a mănăstirii, din grija de a respecta întru totul condițiile de siguranță sanitară cerute, a revelat semnificația sărbătorii prin lecturi și cântări într-o succesiune pedagogică menită să descopere mesajul lui Dumnezeu, un mesaj care poate fi rezumat în versetul biblic: Iisus S-a apropiat de ei, şi, atingându-i, le-a zis: Sculaţi-vă şi nu vă temeţi (Matei 17, 7). O încurajare adresată ucenicilor prezenți pe muntele Tabor, martori ai luminii necreate, dar și nouă tuturor la a-L întâlni pe același Isus în bisericile noastre, în comunitățile parohiale, cu convingerea că El este cu adevărat prezent conform promisiunii Sale: acolo unde sunt doi sau trei, adunaţi în numele Meu, acolo sunt şi Eu în mijlocul lor (Matei 17, 7).

La sfârșitul Liturghiei s-a binecuvântat o icoană în format mare a celor șapte episcopi martiri beatificați  anul trecut la Blaj, pe Câmpia Libertății, de Papa Francisc. Această frumoasă compoziție a fost pictată de un tânăr seminarist, Emanuel Boroș, fiul Luciei și a lui George Boroș, preot greco-catolic la Almeria (Spania). Emanuel a participat la Sf. Liturghie, completând cântările cu vocea sa de tenor, alături de un alt seminarist de la Oradea, Lucian Alexe. Prin această icoană așezată în biserică, schitul încredințează celor șapte fericiți episcopi martiri viitorul său, misiunea sa ecumenică, în solitudinea contemplativă a Carmelului.

O zi însorită, luminoasă care a ne-a lăsat un singur regret, faptul că în acest an, în condițiile sanitare cunoscute, nu am putut organiza Colocviul devenit deja tradiție și anunțat în Mikhtav 87/aprilie 2020, p. 53-57. Cu convingerea că nimic nu se întâmplă fără voia lui Dumnezeu și cu speranța în Providența divină am ”coborât” de la Schit nu fără a ne da întâlnire pentru 14 septembrie, sărbătoarea ”Înălțării Sfintei Cruci”, hramul complexului monahal de la Stânceni.

Preot protopop Adrian Lung

&&&

Pour les croyants pratiquants, ceux qui comprennent et vivent leur foi, dans la perspective du témoignage chrétien, quelles que soient les difficultés qu'un tel témoignage comporte, la fête est un moment de grâce dans la communion et la prière.

L'église du skite de Stânceni dédiée à la Transfiguration du Christ a attiré cette année des fidèles, proches du skite, qui voulaient célébrer le mystère de la fête sur la « montagne » des carmélites de rite byzantin de Roumanie.

La Divine Liturgie, centre de la célébration, célébrée sur la terrasse de l'église, en présence des fidèles dispersés dans la belle et bien entretenue cour du monastère, afin de respecter pleinement les conditions de sécurité sanitaire requises, a découvert la signification de la fête à travers des lectures et des chants dans une succession pédagogique, pour comprendre le message de Dieu, qui peut être résumé dans le verset biblique : Jésus s'est approché d'eux et, les touchant, leur a dit: Levez-vous et n'ayez pas peur (Matthieu 17,7). Un encouragement aux disciples présents sur le mont Thabor, témoins de la lumière incréée, mais aussi à nous tous à rencontrer le même Jésus dans nos églises, dans les communautés paroissiales, avec la conviction qu'il est vraiment présent selon sa promesse : là où il y en a deux ou trois , réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux (Matthieu 17,7).

À la fin de la Liturgie, eut lieu la bénédiction d’une grande icône des sept évêques martyrs, béatifiés l’an dernier à Blaj par le pape François. Cette belle composition a été peinte par un jeune séminariste, Emmanuel Boroş, fils de Lucia et Georges Boroş, prêtre grec-catholique à Almeria (Espagne). Emmanuel a participé à la Liturgie dont il a soutenu les chants de sa voix de ténor, auprès d’un autre séminariste d’Oradea, Lucian Alexe. À travers la présence de cette icône dans l’église, le skite confie aux sept bienheureux son avenir, sa mission oecuménique, dans la solitude contemplative du Carmel.

Une journée ensoleillée et lumineuse qui ne nous a laissé qu'un seul regret, le fait que cette année, dans les conditions sanitaires connues, nous n'avons pas pu organiser le Colloque qui est déjà devenu une tradition et avait annoncé dans Mikhtav 87 / avril 2020, p. 53-57. Avec la conviction que rien ne se passe sans la volonté de Dieu et avec l'espérance de la Providence divine, nous "descendons" du skite en nous donnant rendez-vous pour le 14 septembre, jour de "l'Exaltation de la Sainte Croix", fête patronale du complexe monastique de Stânceni.

Père Adrian Lung, doyen