luni, 19 septembrie 2022

Hramul Sanctuarului Arhiepiscopal Major, Schitul ”Sf. Cruce” Stânceni

 

Hramul Sanctuarului Arhiepiscopal Major, Schitul ”Sf. Cruce” Stânceni

 

Sărbătoarea ”Înălțării Sfintei Cruci” reprezintă pentru Schitul Stânceni, sanctuar Arhiepiscopal Major, unul din momentele cele mai importante din calendarul liturgic anual, hramul ansamblului monastic de la poalele Călimanilor. Prezența la Schit a credincioșilor romano-catolici, greco-catolici, ortodocși, care participă în spirit de pelerinaj la celebrările sărbătorilor mari, Schimbarea la Față a Mântuitorului și Înălțarea Sfintei Cruci, confirmă importanța prezenței în Biserică a comunităților religioase, în cazul nostru a carmelitelor de la Stânceni. 

Anul acesta bucuria sărbătorii a fost împlinită de prezența la toate momentele de rugăciune și împărtășire a Preasfinției Sale Ioan Călin Bot, episcop auxiliar al Episcopiei greco-catolice de Lugoj, responsabil cu viaţa consecrata în conferinţa episcopală din România. Sosit din ajunul sărbătorii PS Ioan a cântat împreună cu credincioșii prezenți vecernia sărbătorii și s-a alăturat comunității pentru cina în trapeza schitului.

Liturgia sărbătorii a continuat cu utrenia Înălțării în cadrul căreia a fost oferită spre venerare relicva Sfintei Cruci păstrată la schit și cu Sfânta Liturghie arhierească celebrată împreună cu părintele arhimandrit Cornel Dîrle și preoții prezenți.

Predica PS Ioan a prezentat diferitele dimensiuni ale crucii, de la dimensiunea materială a Crucii purtate de Isus cu semnificația istorică a regăsirii crucii pe Golgota prin implicarea Sfintei Elena, mama împăratului Constantin, la dimensiunea simbolică a Crucii, ”axă a universului de mântuit, har adus de Christos care se extinde în creație (...), simbol creștin, sinteza credinței noastre, semn al apartenenței”.

PS Ioan a mulțumit Maicii Eliane în numele Preafericitului Părinte Cardinal Lucian pentru implicarea și dăruirea exemplare 

Agapa fraternă a pus în valoare, odată în plus, modul simplu și convivial de a fi împreună.

A urmat întâlnirea Fraternității Sf. Ilie cu PS Ioan. A fost prilejul unui schimb aprofundat despre cum să trăim căutarea Unității Creștinilor, fără prozelitism; toți au participat activ.

Tu ești viu, Doamne, Dumnezeul lui Israel, în fața căruia stau!

&&&

La célébration de "l'Exaltation de la Sainte Croix" représente pour le skite de Stânceni l'un des moments les plus importants du calendrier liturgique annuel. La présence au skite de croyants catholiques romains, gréco-catholiques, orthodoxes, qui participent dans l'esprit du pèlerinage aux célébrations des grandes fêtes, la Transfiguration du Sauveur et l'Exaltation de la Sainte Croix, confirme l'importance de la présence des communautés religieuses dans l'Église, dans notre cas des Carmélites de Stânceni.

Cette année, la joie de la célébration a été remplie par la présence à tous les moments de prière et de communion de Mgr Ioan Bot, évêque auxiliaire du diocèse gréco-catholique de Lugoj, responsable de la vie consacrée dans la conférence épiscopale de Roumanie. Arrivé la veille de la fête, Mgr Ioan a chanté avec les fidèles présents les vêpres de la fête et a rejoint la communauté pour le dîner dans le réfectoire du skite.

La liturgie de la célébration s'est poursuivie avec les Matines de l'Exaltation de la Croix au cours desquelles la relique de la Sainte Croix conservée au skite a été offerte à la vénération, puis avec la Liturgie de l'Evêque célébrée avec le Père Archimandrite Cornel Dîrle et les six autres prêtres présents.

L’homélie de Mgr Ioan a présenté les différentes dimensions de la croix, de la dimension matérielle de la Croix portée par Jésus avec la signification historique de trouver la croix sur le Golgotha, à travers l'implication de sainte Hélène, mère de l'empereur Constantin, à la dimension symbolique de la Croix, "axe de l'univers à sauver, grâce apportée par le Christ qui s'étend dans la création (...), symbole chrétien, synthèse de notre foi, signe d'appartenance".

Mgr Ioan a remercié Mère Eliane au nom du Cardinal Lucian pour l'implication et le dévouement exemplaires

L'agape fraternelle a mis en lumière, une fois de plus, la manière simple et conviviale d'être ensemble.

A suivi la rencontre de la Fraternité Saint-Elie avec PS Joan. Ce fut l'occasion d'un échange approfondi sur la manière de vivre la recherche de l'Unité des Chrétiens, sans faire de prosélytisme ; tous ont participé activement.

Tu es vivant, Seigneur Dieu d'Israël, devant qui je me tiens !marți, 23 august 2022

Sărbătorile verii pentru comunitatea carmelitană

Comunitatea carmelitană de rit bizantin din Franța, cu cele două locații în care își împlinesc misiunea ecumenică pe care și-au asumat-o, mănăstirea ”Sf. Ilie”(Saint Rèmy les Montbard) și schitul ”Sf. Cruce” (Stânceni), marchează sărbătorile importante din timpul verii: Sfântul Ilie (hramul mănăstirii) și Schimbarea la Față (hramul bisericii schitului) prin celebrările liturgice specifice și prin organizarea unor colocvii, devenite tradiție. 
Intervențiile conferențiarilor sunt publicate în Mikhtav, buletinul destinat membrilor Fraternității Sf. Ilie. 
Numărul 93 al revistei cuprinde conferințele ocazionate de sărbătoarea mănăstirii, iar cele de la schit vor fi disponibile în următorul număr al publicației.

MIKHTAV 93


    ”Transfigurare spirituală” la sanctuarul Stânceni

Pentru a sărbători în modul cel mai edificator cu putință hramul bisericii „Schimbarea la Față” a Schitului „Sfânta Cruce” din Stânceni, Maica Eliane a organizat, ca în fiecare an, în ziua de 6 august 2022, o celebrare deosebită și un Colocviu, deopotrivă ecumenic și inter-religios, având ca temă principală cartea biblică a Cântării Cântărilor.
În acest an, Marea sărbătoare a Schitului a fost onorată de prezența Excelenței Sale Roland Minnerath, Arhiepiscop emerit de Dijon, și a Preasfinției Sale Cristian Crișan, Episcop auxiliar al Arhieparhiei de Alba-Iulia și Făgăraș, care a fost delegat de Preafericitul Părinte Cardinal Lucian Mureșan să ia parte la acest eveniment.
Sărbătoarea a debutat în seara zile de 5 august 2022 cu Privegherea sărbătorii și a continuat în dimineața zilei de 6 august cu intonarea Acatistului Celor Șapte Episcopi greco-catolici martiri. Corul, alcătuit din seminariștii de la Blaj și din membrii Fraternității „Sfântul Ilie”, a încântat credincioșii veniți la sărbătoare cu intonarea Acatistului – o intonare frumoasă, care invita la reculegere și la meditarea jertfei de sine a fiecăruia dintre cei Șapte Episcopi martiri.
Mai apoi, exact în momentul în care corul intona troparul sărbătorii - „Schimbatu-te-ai la față în Munte, Hristoase, Dumnezeule, arătând Ucenicilor tăi gloria ta, pe cât puteau cuprinde...” - au sosit cei doi Arhierei. Ei au fost întâmpinați de Maica Eliane, Stareța Schitului, de Părintele Cornel Dîrle, Rectorul Sanctuarului, de preoții greco-catolici prezenți, de cei doi preoți romano-catolici veniți special de la București pentru acest eveniment de seamă, precum și de credincioșii adunați deja.
Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, celebrată din pridvorul bisericii, a evocat evenimentul „Schimbării la față” ca pe unul din momentele de seamă ale activității publice a lui Isus Hristos – cel care dezvăluia, cu anticipare, Strălucirea Învierii Mântuitorului, la capătul drumului ce avea să-L poarte prin Osândirea la moarte, prin purtarea crucii, prin sfânta sa Moarte și Înmormântare. De altfel, Excelența Sa Roland Minnerath a scos în evidență faptul că de această strălucire a Învierii Glorioase, pe care doar trei din ucenicii lui Isus – Petru, Iacob și Ioan – au putut să o contemple pentru câteva momente, aveau să aibă parte toți cei care îl urmează pe Isus, în condițiile pe care le-a indicat atunci când a spus: „Dacă vrea cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Căci cel care va voi să-și salveze viața o va pierde, dar cel care o va pierde pentru mine, o va salva...”

După Sfânta Liturghie, a fost celebrat în mod solemn, la cele patru stațiuni prezente în curtea Schitului, Acatistul Maicii Domnului. Cei doi Arhierei, preoții prezenți și întreg poporul care a participat la Sfânta Liturghie, au străbătut în procesiune acest parcurs, care o evocă și o cinstește pe Sfânta Fecioară Maria, ca cea care a răspuns cel mai bine la chemarea lui Dumnezeu de a participa Misterul Mântuirii neamului omenesc, primindu-l și purtându-l în sânul ei neprihănit și născându-l în lume pe Fiul lui Dumnezeu. Celebrarea s-a încheiat cu o agapă frățească la care au participat toți cei prezenți.

În partea a doua a zilei, s-a desfășurat Colocviul mai sus amintit, după următorul program:

Partea I. Moderator: Alexandra Lupuțiu (București)

PS Cristian Crișan (Blaj), Cuvânt de deschidere și Salut din partea Preafericirii Sale Cardinal Lucian Mureșan;
Rabinul Rafael Shafer (București), Toate scrierile sunt sfinte, Cântarea Cântărilor este Sfânta Sfintelor;
Monica Broșteanu (București), Cântarea cântărilor. Diferitele sale interpretări și locul său în liturghia latină;
Maica Eliane (Stânceni), Capul tău precum Carmelul (Ct 7,6) – comentarii medievale evreiești la Cântarea Cântărilor;
Vasile Dub (Târgu Mureș), Valențele poetice ale Cântării Cântărilor;

Sesiune de întrebări, răspunsuri și dezbateri.

Partea a II-a. Moderator: Pr. Tarciziu Șerban (București)

Roland Minnerath (Arhiepiscop Emerit de Dijon), Dialogul catolic-ortodox și viitorul ecumenismului;
Sr. Katalin (Târgu Mureș), Interpretarea mistică a Cântării Cântărilor la Tereza de Avila și Ioan al Crucii;
Pr. Ionuț Blidar (Timișoara), Maria – icoana Mirelui și a Miresei;
Tereza Sinigalia (București), Cântarea Cântărilor transpus în imagini;
ÎPS Serafim, Arhiepiscop Ortodox al Germaniei și Mitropolit al Europei de nord, Concluzie;

Sesiune de întrebări, răspunsuri și dezbateri.

Ziua de sărbătoare s-a încheiat cu celebrarea solemnă a Vecerniei Duminicii și a Sărbătorii „Schimbarea la Față”.
La capătul unei astfel de zile atât de pline și de înălțătoare, putem spune că am trăit cu toții o adevărată transfigurare sufletească.

A consemnat Pr Tarciziu Șerban (Purtător de cuvânt al ARCB)


&&&

Transfiguration spirituelle au Skite de Stânceni

Afin de célébrer de la manière la plus édifiante possible la fête patronale de l'église dédiée à la "Transfiguration du Christ", du skite de la "Sainte Croix" à Stânceni, Mère Eliane a organisé, comme chaque année, le 6 août 2022, une célébration spéciale et un Colloque, à la fois œcuménique et interreligieux, ayant pour thème principal le livre biblique du Cantique des Cantiques.

Cette année, la Grande Fête du skite été honorée par la présence de Son Éminence Roland Minnerath, archevêque émérite de Dijon, et de Son Excellence Cristian Crişan, évêque auxiliaire de l'Archevêché d'Alba-Iulia et Făgăraș, délégué par Sa Béatitude le Cardinal Lucian Mureşan, à participer à cet événement.

La célébration a commencé le soir du 5 août 2022 avec la Vigile festive et s'est poursuivie le matin du 6 août avec le chant de l'acathiste des sept évêques grecs-catholiques martyrs. Le chœur, composé de séminaristes de Blaj et de membres de la Fraternité "Saint Élie", a ravi les fidèles venus à la célébration avec le chant de l'acathiste - un beau chant qui invitait au silence et à la méditation sur l'abnégation de chacun des sept évêques martyrs.

Puis, au moment précis où le chœur chantait le tropaire de la célébration - "Transfiguré sur la Montagne, ô Christ notre Dieu, montrant à tes disciples ta gloire, autant qu'ils le pouvaient..." - les deux évêques arrivèrent. Ils ont été accueillis par Mère Eliane, par le Père Cornel Dîrle, Recteur du Sanctuaire, par les prêtres gréco-catholiques présents, par les deux prêtres catholiques romains venus spécialement de Bucarest pour cet événement important, ainsi que par les croyants déjà rassemblés.

La Sainte et Divine Liturgie, célébrée depuis le porche de l'église, a évoqué l'événement de la Transfiguration comme l'un des moments significatifs de l'activité publique de Jésus-Christ - celui qui a révélé, avec anticipation, le rayonnement de la résurrection du Sauveur, au bout du chemin qui le porterait à travers la Condamnation à mort, le portement de croix, sa sainte mort et son ensevelissement. Par ailleurs, Son Éminence Roland Minnerath a souligné le fait que ce rayonnement de la Glorieuse Résurrection, que seuls trois disciples de Jésus - Pierre, Jacques et Jean - pouvaient contempler quelques instants, serait partagé par tous ceux qui suivent Jésus, dans les conditions qu'il a indiquées lorsqu'il a dit : « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui sauvera sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera..."

Après la Sainte Liturgie, l'Acathiste de la Mère de Dieu a été célébrée solennellement aux quatre stations présentes dans la cour de l'Hermitage. Les deux hiérarques, les prêtres présents et toutes les personnes qui ont participé à la Sainte Liturgie ont parcouru en procession ce parcours, qui évoque et honore la Sainte Vierge Marie, comme celle qui a le mieux répondu à l'appel de Dieu à participer au Mystère salut du genre humain, le recevant et le portant dans son sein juste et donnant naissance au Fils de Dieu dans le monde. La célébration s'est terminée par une agape fraternelle à laquelle ont participé toutes les personnes présentes.

En deuxième partie de journée, s'est déroulé ledit Colloque.

Au terme d'une journée aussi remplie et édifiante, nous pouvons dire que nous avons tous vécu une véritable transfiguration spirituelle.

P. Tarciziu Şerban, professeur de sciences bibliques à la faculté de théologie catholique de l’Université de Bucarest et porte-parole de l'Archevêché romano-catholique de Bucarest

 

 


miercuri, 13 iulie 2022

Sărbătoarea Schimbării la Față a Mântuitorului la Schit

 Sărbătoarea Schimbării la Față a Mântuitorului la Schit 

    Hramul Bisericii Schitului Stânceni, sărbătoarea Schimbării la Față a Mântuitorului, reprezintă și în acest an un motiv de întîlnire la Schit pentru celebrare liturgică și pentru dialog ecumenic. Tema Colocviului ocazionat de sărbătoare se referă la diferitele modalități de receptare a cărții biblice ”Cântarea cântărilor”.vineri, 8 aprilie 2022

Ad memoriam : Sœur Rachel (7 mai 1944 - 4 avril 2022) / Ad memoriam: Sora Rachel (7 mai 1944 - 4 aprilie 2022)

Roselyne, căreia i-am dat numele Rachel la înveşmântarea sa în Carmelul din Saint-Remy pe 12 mai 1985, ne-a părăsit fără zgomot, singură, ca să alerge spre Cel Iubit al ei pe Care nu a încetat să-l caute cu un mare absolut evanghelic. Plecarea sa este în armonie cu parcursul său atipic.

După un timp în comunitatea Teofaniei din Lagrasse, printr-un indult special, cu consimțământul soțului ei și la majoratul celor doi fii dragi ai săi, Frédéric și Fabrice, ea a putut să se angajeze în Carmel, prin profesiune solemnă, pe 25 martie 1989.

În aprilie 1994, episcopul greco-catolic de Baia Mare, PS Lucian Mureşan, ne-a invitat să înfiinţăm un Carmel în România; cu entuziasm, a vrut să răspundă la acest apel și a plecat, singură, pe 6 august 1994, spre această necunoscută. Aceasta a fost întemeierea schitului de la Stânceni, într-o vale din Carpați, în vecinătatea urșilor și a lupilor, vreme de doi ani și jumătate. A lăsat acolo mulți prieteni care s-au grăbit să lase un mesaj pe adresa mea de Facebook unde i-am anunțat plecarea.

Când au venit alte surori la Stânceni, ea a ales să meargă în Cetatea Sfântă, la Carmelul Pater noster din Ierusalim, în așteptarea Ierusalimului ceresc. A fost chiar prioră acolo trei luni, dar și-a dat repede demisia, neputând fi blocată în grijile administrative și de alte naturi, inerente acelei misiuni!

Apoi s-a alăturat unei fundații din America, dar problemele de sănătate au făcut-o să se întoarcă în Franța. Cu toate acestea, o viață de comunitate nu corespundea bine căutărilor sale ieşite din cadru. A primit o autorizație de viață de pustnică pentru doar trei ani, iar apoi a fost nevoită să aleagă fie să se întoarcă în comunitate, fie să trăiască ca pustnic, nu atașată Carmelului. A fost o alegere dureroasă, dar și-a păstrat hainele carmelitane pentru a-i fi giulgiu.

O frază pe care mi-a gravat-o pe o bucată de lemn și care exprimă bine demersul ei: „Dacă vrei foc, caută-l în cenușă”.

Aș vrea să menționez și dragostea ei pentru Israel, pentru poporul evreu, pentru Hasidism, pe care mi l-a făcut cunoscut. De aici, și bucuria ei pentru prenumele biblice ale celor patru nepoți ai săi: Samuel, Pauline, Nathan și Yohan.

Rachel a trăit neîncetat sub privirea Domnului, în rugăciune neîncetată. Fie ca El să o primească în veșnica Sa lumină. Știm că nu va uita să mijlocească pentru familia ei, pentru Schitul carmelitan de la Stânceni, pentru toți cei care au cunoscut-o și au iubit-o. Veșnică pomenire!

Maica Eliane ocd (Stânceni)

 

&&& 


Roselyne, à qui j’ai donné le nom de Rachel lors de sa prise d’habit au Carmel de Saint-Remy, le 12 mai 1985, nous a quittés sans bruit, seule, pour courir vers son Bien-aimé, qu’elle n’a cessé de chercher avec un grand absolu évangélique. Son départ est bien en consonance avec son parcours atypique.

Après un temps à la communauté de la Théophanie, à Lagrasse, par un indult spécial, avec le consentement de son mari et la majorité de ses deux fils si fortement aimés, Frédéric et Fabrice, elle a pu s’engager au Carmel, par la profession solennelle, le 25 mars 1989.

En avril 1994, l’évêque gréco-catholique de Baia Mare, Mgr Lucian Mureşan, nous a invitées à fonder un Carmel en Roumanie ; avec enthousiasme, elle a voulu répondre à cet appel et elle est partie, seule, le 6 août 1994, pour cet inconnu. Ce fut la fondation du skite de Stânceni, dans une haute vallée des Carpates, au voisinage des ours et des loups, pendant deux ans et demi. Elle y a laissé de nombreux amis qui se sont hâtés de laisser un message sur mon adresse Facebook où j’ai annoncé son envol.

Lorsque d’autres sœurs sont venues à Stânceni, elle a choisi de partir vers la Ville sainte, au Carmel du Pater, à Jérusalem, en attendant la Jérusalem céleste. Elle y fut même prieure trois mois, mais elle a vite donné sa démission, ne pouvant être enfermée dans les soucis administratifs et autres, inhérents à cette mission !

Puis elle a rejoint une fondation en Amérique, mais des problèmes de santé l’ont fait revenir en France. Cependant une vie communautaire ne correspondait pas bien à sa recherche hors cadre. Elle a reçu une autorisation de vie érémitique pour seulement trois ans, et ensuite il fallait opter, soit pour un retour en communauté, soit pour une vie d’ermite, non rattachée au Carmel. Ce fut là un choix douloureux, mais elle a gardé son habit de carmélite pour être son linceul.

Une phrase qu’elle m’a gravée sur un morceau de bois et qui exprime bien sa démarche : « Si tu veux du feu, cherche-le dans la cendre ».

Je voudrais aussi mentionner son amour d’Israël, du peuple juif, du hassidisme, qu’elle m’a fait découvrir. De là son bonheur des prénoms bibliques de ses quatre petits-enfants : Samuel, Pauline, Nathan et Yohan.

Rachel vivait constamment sous le regard du Seigneur, dans une prière continuelle. Qu’Il l’accueille dans son éternelle Clarté. Nous savons qu’elle n’oubliera pas d’intercéder pour sa famille, pour le skite carmélitain de Stânceni, pour tous ceux qui l’ont connue et aimée. Mémoire éternelle !

Sr Éliane ocd

Skite carmélitain de Stânceni (Roumanie)luni, 28 martie 2022

MIKHTAV 92

A apărut numărul 92 al revistei Fraternității Sfântul Ilie, Mikhtav.Revista este disponibilă în limbile română și franceză și poate fi comandată la adresa de mail: schitulstanceni@yahoo.fr

In sectiunea Publicații a blogului aveți acces la numerele precedente ale revistei.