luni, 21 ianuarie 2019

SĂPTĂMÂNA DE RUGĂCIUNE PENTRU UNITATEA CREȘTINILOR LA STÂNCENI / LA SEMAINE DE PRIÈRE POUR L'UNITÉ DES CHRÉTIENS A STÂNCENI

Unitatea creștinilor este scopul declarat pentru care a luat ființă Schitul ”Sfânta Cruce” de la Stânceni. Aflat ”la marginea unui sat unde locuiesc ortodocși, catolici și protestanți, schitul este un loc de rugăciune pentru Unitate”. Cu timp și fără de timp viețuitorii locașului intermediază întâlniri între creștinii care doresc sincer realizarea unității în Christos și care construiesc ei înșiși această unitate în viața comunităților proprii.
Săptămâna de rugăciune pentru unitatea creștinilor este în acest context și în acest loc o mărturie a unității în diversitate posibilă din perspectiva deschiderii față de credința și convingerile celuilalt.
Peste treizeci de persoane de diferite confesiuni: ortodocși, protestanți, catolici am petrecut o după-amiază agreabilă în decorul de iarnă liniștită, cu zăpada imaculată așezată ca o binecuvântare.
Programul zilei a început cu o întâlnire a membrilor prezenți ai Fraternității ”Sf. Ilie” la care Maica Éliane a reamintit etapele înființării mănăstirii de la St. Remy și a schitului de la Stânceni, urmare a intuiției providențiale a Maicii Elisabeta. Ea a subliniat faptul că ecumenismul nu este o opțiune ci o exigență a vieții evanghelice, ”pentru ca lumea să creadă”. A fost prezentat și programul Jubileului de argint de la înființarea schitului, moment de bucurie ce va fi marcat la celebrările din Franța la sărbătoarea Sf. Ilie (19-20 iulie) și din România la sărbătoarea Schimbării la Față a Mântuitorului (5-6 august).
În continuare am urmărit o parte din filmul documentar ”Șapte martori pentru Mica Romă”, un film de Anca Berlogea-Boariu în producția SIGNIS România, film documentar care are la bază memoriile cardinalului Iuliu Hossu și care prezintă șapte martori din trecut și șapte martori din prezent, mai bine zis mărturia eroică pentru Christos dată de șapte episcopi greco-catolici în timpul persecuției comuniste, ilustrată de cei șapte episcopi din prezent ai Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică.
Conferința cu titlul ”Elemente bizantine (ortodoxe) și latine (catolice) în rânduiala liturgică din Taizé” propusă de Dr. Alexandru-Marius Crișan de la Centrul de Cercetare Ecumenică Sibiu, a abordat un subiect a cărui dezvoltare a permis celor prezenți să înțeleagă mai bine faptul că în realitate nu suntem atât de diferiți în manifestările liturgice, iar elementele comune trebuie și pot fi evidențiate cu folos. Comunitatea monastică de la Taizé este un exemplu de deschidere față de Tradițiile liturgice prezente în diferitele biserici, o deschidere care a dus la o fervoare în rugăciune care impresionează și care poate deveni un motiv de speranță. Conferențiarul a evidențiat în liturgia de la Taizé o serie de elemente care sunt comune diferitelor tradiții. Dintre acestea amintim: repetitivitatea liturgică prezentă în imnele Taizé, asemănătoare rugăciunii inimii în biserica răsăriteană sau rozarului apusean; rugăciunea de mijlocire, o combinație dintre rugăciunea credincioșilor din ritul catolic și ecteniile din ritul bizantin; simbolul luminii prin aprinderea lumânărilor și alte gesturi liturgice comune în care fiecare credincios se poate regăsi. De remarcat că Fratele Alois, superiorul comunității monastice Taizé a fost în comuniune de rugăciune cu cei prezenți la Stânceni.
Vecernia cântată în biserica schitului a fost un moment de celebrare ecumenică împlinit de toți cei prezenți. În cadrul vecerniei Părintele Vasile Lăcan (Sărmașu-MS) a vorbit despre rugăciunea pentru unitate care începe în momentul în care îl simțim pe aproapele nostru frate și așezăm fiecare cu sinceritate Crucea răstignirii în locul priorităților noastre legate de poziția socială, poziția în biserică sau interesele proprii.
Poza de grup și gustarea din trapeza schitului au încheiat o după-amiază de comuniune și rugăciune sinceră bazată pe cunoașterea reciprocă și pe respect.

Pr. Adrian Lung

&&&

L'unité des chrétiens est l'objectif déclaré de la fondation du skite de la "Sainte Croix" de Stânceni. Situé à la périphérie d'un village où vivent des orthodoxes, des catholiques et des protestants, le skite est un lieu de prière pour l'unité. À temps et à contre-temps, les habitants du lieu facilitent la rencontre entre des chrétiens qui désirent sincèrement l'unité en Christ et qui construisent cette unité eux-mêmes dans la vie de leurs propres communautés.
La semaine de prière pour l'unité des chrétiens est, dans ce contexte, et dans ce lieu, un témoignage d'unité dans la diversité possible du point de vue de l'ouverture à la foi et aux convictions de chacun.
Plus de trente personnes de différentes confessions : orthodoxes, protestants, catholiques ont passé un après-midi agréable dans le cadre hivernal calme avec une neige immaculée posée comme une bénédiction.
Le programme de la journée a débuté par une réunion des membres présents de la Fraternité "Saint Elie " ; Mère Éliane a rappelé les étapes de la fondation du monastère de Saint-Rémy et du skite de Stânceni, à la suite de l'intuition providentielle de Mère Elisabeth. Elle a souligné combien l’oecuménisme n’est pas une option, mais une exigence de la vie évangélique, « afin que le monde croie ». Un programme a également été présenté pour le jubilé d'argent de la fondation du skite qui sera marqué par des célébrations en France lors de la fête de Saint-Élie (19-20 juillet) et en Roumanie à la fête de la Transfiguration du Sauveur (5-6 Août).
Ensuite, nous avons regardé une partie du film documentaire « Sept témoins pour la Petite Rome », un film d’Anca Berlogea-Boariu, film documentaire qui est basé sur les mémoires du cardinal Iuliu Hossu et qui présente le témoignage héroïque pour le Christ donné par sept évêques gréco-catholiques pendant la persécution communiste, illustré par les sept évêques actuels de l'Église grecque-catholique roumaine.
La conférence intitulée « Éléments byzantins (orthodoxes) et latins (catholiques) dans la liturgie de Taizé », proposée par le Dr Alexandru-Marius Crişan du Centre de recherche œcuménique de Sibiu, abordait un sujet dont le développement a permis aux personnes présentes de mieux comprendre le fait qu’en réalité nous ne sommes pas si différents dans les manifestations liturgiques et que les éléments communs doivent et peuvent être mis en valeur avec utilité. La communauté monastique de Taizé est un exemple d'ouverture aux traditions liturgiques présentes dans les différentes églises, ouverture qui a suscité une ferveur dans la prière qui impressionne et qui peut devenir un motif d'espérance. L'orateur a souligné dans la liturgie de Taizé une série d'éléments communs à différentes traditions. Parmi ceux-ci, nous mentionnons : la répétition liturgique présente dans les hymnes de Taizé, similaire à la prière du cœur dans l'Église orientale ou le chapelet occidental ; prière d'intercession, une combinaison de la prière des fidèles dans le rite catholique et des litanies du rite byzantin ; le symbole de la lumière par l’allumage des cierges et d’autres gestes liturgiques communs dans lesquels chaque croyant peut se retrouver. Il est à noter que frère Alois, prieur de la communauté monastique de Taizé, a fait savoir qu’il était en communion de prière avec les personnes présentes à Stânceni.
Les vêpres chantées dans l’église du skite ont été un moment de célébration œcuménique avec toutes les personnes présentes. Le père Vasile Lăcan (Sărmaşu-MS) y a parlé de la prière pour l'unité qui commence lorsque nous sentons notre prochain un frère et que chacun de nous place sincèrement la croix à la place de nos priorités liées à la position sociale, à la position ecclésiale ou à nos propres intérêts.
La photo de groupe et la collation dans le trapèze de l'ermitage ont mis fin à un après-midi de communion et de prière sincères fondées sur la connaissance et le respect mutuels.

P. Adrian Lung