joi, 11 august 2016

SĂRBĂTOREA SCHIMBĂRII LA FAȚĂ / FÊTE DE LA TRANSFIGURATION

SĂRBĂTOREA SCHIMBĂRII LA FAȚĂ

În după-amiaza zilei de vineri, 5 august, la Schitul greco-catolic „Sfânta Cruce" din Stânceni, aflat la confluența râurilor Gudea Mare cu Gudea Mică, o carmelită, bătea toaca anunțând vecernia Sărbătorii Schimbării la Față a Mântuitorului. Se aflau deja aici pelerini din Franța, din Luxemburg, din Italia, precum și credincioși din țară, unii sosiți pentru prima dată la această sărbătoare, alții, deja oaspeți constanți ai acestui lăcaș de cult aflat în pitorescul spațiu flancat de doi munți împăduriți cu brazi, în Munții Călimani. În altar se afla părintele arhimandrit Cornel Dîrle, capelanul schitului, iar în micuța biserică de lemn, în care se află zugrăviți sfinți și sfinte din Biserica Catolică și din Biserica Ortodoxă, au început laudele aduse lui Ilie, „proorocul de foc" de credincioșii prezenți, printre care egumenul și capelanul mănăstirii ortodoxe vecine din Moglănești.
Ziua de 6 august a început cu utrenia sărbătorii. Curtea schitului era deja plină de credincioși când clopotul a anunțat sosirea ierarhului, P.S. Virgil Bercea, episcop al Bisericii Greco-Catolice Române din eparhia Oradiei. Părintele Cornel Dîrle, alături de preoți greco-catolici și romano-catolici din împrejurimi, din Oradea și din București,l-au primit pe ierarh cu Sfânta Evanghelie, în timp ce corul sosit de la Târgu-Mureș intona polychronionul.
Pentru marea sărbătoare, altarul s-a amenajat pe terasa bisericii, în fața unui spațiu ecleziastic larg, limitat doar de cei doi versanți împăduriți ai munților. Preoți, așezați în spațiul din jurul bisericii, au început spovedirea credincioșilor ce așteptau încolonați primenirea sufletelor lor pentru marea sărbătoare. O icoană mare a sărbătorii, pictată de Fratele Raphaël, călugăr la Bec-Hellouin se afla pusă pentru închinare pe aleea din fața bisericii, primindu-i pe pelerinii din ce în ce mai numeroși, Corul așezat pe scaune, în partea stângă a bisericii, ale cărui voci, susținute de murmurul râului din apropiere, amplificate de instalația de sonorizare se făceau auzite în întreaga curte a schitului.
După citirea pasajului evanghelic al sărbătorii, predica P.S. Virgil a fost plină de învățătură, cu trimiteri concrete spre actualitatea pe care o trăim, un ecou entuziast al recentei întâlniri a tinerilor catolici de la Cracovia. Mai mulți tineri participanți la această întâlnire fiind prezenți la sărbătoarea Schitului.
După terminarea Sfintei Liturghii, preoți și credincioși s-au deplasat pe Calea Acatistului, preamărind-o pe Preacurata Fecioară Maria, după care, cu toții au participat la agapa frățească pregătită de mai multe ”Marte” devotate.

COLOCVIUL INTERRELIGIOS

Ca în fiecare an, de sărbătoarea Schimbării la Față, Schitul din Stânceni organizează colocvii internaționale pe teme ecumenice sau interreligioase. În acest an, subiectul a fost ”Evrei și creștini împreună pentru o etică socială”. Pentru a marca cea de-a douăzecea aniversare a întrării în Lumină a a Maicii Elisabeta, fondatoarea carmelului din Saint-Rémy, Maica Éliane a prezentat mai întâi diferitele ediții ale memoriilor din China, publicate în franceză, română, engleză și germană, apoi câteva scrieri inedite despre iudaism.
Comunicarea profesorului Carol Iancu de la Montpellier despre Emmanuel Eydoux și dialogul iudeo-creștin a descoperit publicului roman pe acest mare poet evreu din Marsilia, care a fost un apropiat al Mănăstirii din Saint-Rémy din 1981 până la moartea sa în 1992.
Diaconul ortodox Alexandru Ioniță, cercetător la Institutul ecumenic din Sibiu, a vorbit despre Spiritualitatea creștină de tradiție bizantină și rădăcinile sale iudaice în ritualul căsătoriei.
A doua parte a colocviului s-a desfășurat a doua zi, pe 7 august după-amiaza. Doamna profesor Francisca Băltăceanu a citit Înțelepciunea din Proverbe, dens expozeu al Rabinului Rafael Shaffer de la București care nu a putut fi prezent la Stânceni, dar care ne-a asigurat, înainte și după colocviu, de sprijinul său prietenesc. Doamna profesor Monica Broșteanu ne-a ajutat să descoperim modul în care evrei și creștini sunt împreună la școala Psaltirii.
A urmat un intermezzo musical, oferit de familia Ioniță, cu Psalmul 133 cântat în ebraică, română, italiană și germană, reluat apoi de toată asistența.
Dl ing. Dr. Vasile Dub, președintele comunității evreiești din Târgu Mureș, venit cu cincisprezece membri ai acestei comunități i-a prezentat pe Sâmbătărienii din Bezidul nou.
Doamna profesor Tereza Sinigalia a ilustrat, cu marea sa competență în istoria artei bisericești moldave Milostivirea divină în Vechiul și Noul Testament.
Prezentările au fost urmate de intervenții foarte interesante care ne-au încurajat să continuăm dialogul iudeo-creștin, în spiritul declarației Nostra Aetate a Conciliului Ecumenic Vatican al II-lea și a Declarației rabinilor ortodocși din 3 decembrie 2015, invitație la un parteneriat între evrei și creștini.

****

FÊTE DE LA TRANSFIGURATION

L’après-midi du 5 août, au skite de la sainte Croix de Stânceni, à la confluence des torrents Grande Gudea et Petite Gudea, une carmélite frappe la simandre annonçant les vêpres de la fête de la Transfiguration du Sauveur. Déjà se trouvent ici des pèlerins venus de France, du Luxembourg, d’Italie ainsi que des fidèles de Roumanie, les uns arrivant pour la première fois pour cette fête, les autres, déjà des invités habituels de ce lieu de culte qui se trouve dans un cadre pittoresque entre deux montagnes boisées de sapins. Au sanctuaire se trouve l’archimandrite Cornel Dîrle, aumônier du skite, et dans la petite église de bois où sont peints des saints de l’Église catholique et de l’Église orthodoxe ont commencé les louanges adressées à Élie, le prophète de feu, par les fidèles présents, dont l’higoumène et l’aumônier du monastère orthodoxe voisin de Moglaneşti.
Le 6 août a commencé par les matines de la fête, alors qu’arrivaient de nombreux pèlerins. La cour était déjà remplie de fidèles quand la cloche annonça l’arrivée de l’évêque gréco-catholique de l’éparchie d’Oradea, Mgr Virgil Bercea. P. Cornel, entouré de prêtres gréco-catholiques et romano-catholiques venus des environs, d’Oradea et de Bucarest, l’accueillirent avec l’évangéliaire, pendant que le Chœur arrivé de Târgu Mureş entonnait le polychronion.
Pour cette grande fête patronale de l’église, un autel est dressé sur la terrasse. Plusieurs prêtres autour de l’église ont commencé la confession des fidèles qui attendaient en file leur renouvellement spirituel. La grande icône de la fête, peinte par Frère Raphaël, moine du Bec-Hellouin, a été posée dans l’allée face à l’église, accueillant les pèlerins de plus en plus nombreux. Un grand parasol abrite le chœur à gauche de l’église, dont les voix, accompagnées du murmure du ruisseau, sont amplifiées par une installation de sonorisation. 
Après la lecture de l’évangile, l’homélie de Mgr Virgil fut riche d’enseignements, par l’actualisation à ce que nous vivons et un écho enthousiaste de la récente rencontre des J.M.J. à Cracovie. Plusieurs jeunes ayant participé à ces journées étaient présents à la fête du skite.
À la fin de la Liturgie, prêtres et fidèles ont suivi le Chemin de l’Acathiste, louant la Mère de Dieu, puis tous furent invités à participer aux agapes fraternelles préparées plusieurs « Marthe » très dévouées. 
COLLOQUE INTERRELIGIEUX

Comme chaque année, en la fête de la Transfiguration, le skite a organisé un colloque international à thème œcuménique ou interreligieux. Cette année, le sujet était « Juifs et chrétiens ensemble pour une éthique sociale ». Mais, pour marquer le vingtième anniversaire de l’entrée dans la Lumière de Mère Élisabeth, fondatrice du carmel de Saint-Rémy, Mère Éliane a d’abord présenté les différentes éditions de ses mémoires de Chine, en français, en roumain, en anglais et en allemand, puis quelques-uns de ses écrits inédits sur le judaïsme. 
La communication du Professeur Carol Iancu de Montpellier sur Emmanuel Eydoux et le dialogue judéo-chrétien révéla au public roumain ce grand poète juif de Marseille, qui fut très lié au Monastère de Saint-Rémy de 1981 à sa mort en 1992.
Puis le diacre orthodoxe Alexandru Ioniţa, chercheur de l’Institut oecuménique de Sibiu, parla de La spiritualité chrétienne de tradition byzantine et ses racines juives, à travers le rituel du mariage.
La seconde partie du colloque eut lieu le lendemain, 7 août après-midi. Le Professeur Francisca Băltăceanu lut avec conviction La sagesse dans les Proverbes, dense exposé du Rabbin Rafael Shaeffer de Bucarest, retenu par un enterrement loin de Stânceni. Mais celui-ci nous a assurés, avant et après le colloque, de son soutien très amical. Le Professeur Monica Broşteanu, nous fit découvrir combien Juifs et chrétiens sont à l’école du Psautier. 
Suivit un intermezzo musical, offert par la famille Ioniţa, avec le chant du Psaume 133 en hébreu, en roumain, en italien et en allemand, et repris par tous.
Dr. Vasile Dub, président de la communauté juive de Târgu Mureş, venu avec une quinzaine de ses membres, nous a fait découvrir les Sabbatéens de Bezidul Nou. 
Le Professeur Tereza Sinigalia a illustré avec sa grande compétence de l’histoire de l’art moldave La miséricorde divine dans l’Ancien et le Nouveau Testament. 
Ces communications ont été suivies de débats fort intéressants qui incitent à poursuivre le dialogue judéo-chrétien, dans l’esprit de la déclaration du concile Vatican II, Nostra aetate et de la déclaration de rabbins orthodoxes du 3 décembre 2015, invitant à un partenariat entre juifs et chrétiens.

O relatare a evenimentului a fost publicată în cotidianul mureșean CUVÂNTUL LIBER