marți, 15 decembrie 2020

MIKHTAV 88

A apărut numărul 88 al revistei Fraternității Sfântul Ilie, Mikhtav.
Revista este disponibilă în limbile română și franceză și poate fi comandată la adresa de mail: schitulstanceni@yahoo.fr
In sectiunea Publicații a blogului aveți acces la numerele precedente ale revistei.


sâmbătă, 19 septembrie 2020

Sărbătoarea”Înălțării Sfintei Cruci” la Stânceni / La fête de l'Exaltation de la Sainte Croix à Stânceni

Sărbătoarea”Înălțării Sfintei Cruci” reprezintă pentru Schitul Stânceni unul din momentele cele mai importante din calendarul liturgic anual, hramul ansamblului monastic de la poalele Călimanilor. Prezența la Schit a credincioșilor romano-catolici, greco-catolici, ortodocși, care participă în spirit de pelerinaj la celebrările sărbătorilor mari, Schimbarea la Față a Mântuitorului și Înălțarea Sfintei Cruci, confirmă importanța prezenței în Biserică a comunităților religioase, în cazul nostru a carmelitelor de la Stânceni. 
Anul acesta Maica Éliane și părintele Cornel, rectorul Sanctuarului Arhiepiscopal Major de la Stânceni, au organizat celebrarea Sfintei Liturghii pe esplanada bisericii astfel încât credincioșii participanți să poată păstra distanța de siguranță în contextul sanitar actual. În debutul celebrării am înălțat în văzul credincioșilor, cântând împreună de cinci ori câte o sută de Kyrie eleison, relicva Sfintei Cruci ajunsă la Stânceni prin intermediul părintelui Cornel. O celebrare care amintește de înălțarea Crucii Mântuitorului de către Patriarhul Macarie al Ierusalimului, după descoperirea acesteia prin implicarea Sfintei Elena, mama împăratului Constantin, conform descrierii pe care o putem regăsi în icoana sărbătorii. 
Celebrarea Sfintei Liturghii, împreună cu părintele Cornel și părintele Anton Cioba, rectorul Seminarului Teologic Greco-Catolic ”Sfinții Ierarhi Vasile, Grigore și Ioan” din Oradea, cu cântările seminariștilor orădeni prezenți și cu implicarea activă a credincioșilor a subliniat importanța Crucii în teologia liturgică. 
Liturghia cuvântului a amintit de teologia Crucii în scrierile Fericitului Episcop martir Ioan Suciu, cel care folosește expresia ”Crucea, inima inimii mele” și care înțelege bine o realitate pe care o putem experimenta cu toții: lumina credinței este Cruce sau ne vine prin Cruce, dar în același timp și dorul de lume este Cruce. Crucea este prezentată astfel ca o binecuvântare, dar și ca suferință sfințitoare pentru cei încercați, dacă o acceptă cu credință și curaj. Semnele Crucii reprezintă pentru episcop realitatea misiunii la care este chemat, conștient fiind că planurile sale devin roditoare doar din perspectiva moștenirii pe care ne-a lăsat-o Isus: rănile. 

Vedeți, eu cer multe, multe lui Isus. Îl cer pe El... El ține pumnul închis, palma acoperită de degete. Dă-mi Isuse, dă-mi ce-ți cer, dă-mi ce ții în mână. De ce vii cu mâna închisă? Ce ascunzi în palmă? De ce surâzi?
Și Isus deschide palma. Ce este? O gaură teribilă cu un chenar purpuriu de sânge proaspăt, gaura cuiului. Și am văzut cadoul: o rană, iată ce ținea în palmă. Asta era realul! Și prin rană, fugeau toate dorințele mele, se vărsau, curgeau, nu stăteau în palmă. Am înțeles că planurile mele sunt deseori fantezii, irealități, numai rana rămânea, numai ea era realitatea pentru mine. Așa voia Isus.
Să plângi de bucurie în brațele lui, în arcul tare al brațelor cu cele două răni.
(Ioan Suciu, scrisoare de îndrumare spirituală, Blaj 20.VIII.1939) 
Zi de hram la Stânceni, în comuniune și bucurie ce s-a încheiat cu un ”La revedere!” pentru următorul moment important care subliniază vocația ecumenică a schitului, rugăciunea pentru unitatea creștinilor din ianuarie 2021.
Preot Adrian Lung

&&& 

La fête de l'Exaltation de la Sainte Croix représente pour le skite de Stânceni l'un des moments les plus importants du calendrier liturgique annuel, la fête patronale de l'ensemble monastique au pied du Călimani. La présence au skite des fidèles romano-catholiques, gréco-catholiques et orthodoxes qui participent dans l'esprit de pèlerinage aux célébrations des grandes fêtes, de la Transfiguration du Sauveur et de l'Exaltation de la Sainte Croix, confirme l'importance de la présence dans l'Église de communautés religieuses, dans notre cas celle des carmélites de Stânceni.
Cette année, Mère Éliane et le Père Cornel, le recteur du Sanctuaire de l'Archevêque Majeur de Stânceni, ont organisé la célébration de la Divine Liturgie sur la terrasse de l'église afin que les croyants participants puissent garder une distance de sécurité dans le contexte sanitaire actuel. Au début de la célébration, j’ai élevé devant les fidèles, chantant ensemble cinq fois cent Kyrie eleison, la relique de la Sainte Croix qui est parvenue à Stânceni par le Père Cornel. Une célébration qui rappelle l'exaltation de la croix du Sauveur par le patriarche Macaire de Jérusalem, après sa découverte grâce à l'implication de Sainte-Hélène, mère de l'empereur Constantin, selon la description que l'on peut trouver dans l'icône de la fête. 
La célébration de la Divine Liturgie, avec Père Cornel et Père Anton Cioba, recteur du Séminaire Théologique Grec-Catholique, "Les Saints Hiérarques Basile, Grégoire et Jean", d'Oradea, avec les chants des séminaristes d'Oradea présents et la participation active des fidèles ont souligné l'importance de la Croix. 
La liturgie de la parole a rappelé la théologie de la Croix dans les écrits du Bienheureux Martyr Mgr Ioan Suciu, celui qui utilise l'expression « La Croix, le cœur de mon cœur » et qui comprend bien une réalité que nous pouvons tous expérimenter : la lumière de la foi est la Croix ou passe par la Croix, mais en même temps le désir du monde est la Croix. La croix est ainsi présentée comme une bénédiction, mais aussi comme une souffrance sanctifiante pour ceux qui la vivent, s'ils l'acceptent avec foi et courage. Les signes de la croix représentent pour l'évêque la réalité de la mission à laquelle il est appelé, sachant que ses projets ne deviennent fructueux que dans la perspective de l'héritage que Jésus nous a laissé: les blessures. 

Vous voyez, je demande à Jésus beaucoup, beaucoup. Je Le demande ... Il garde son poing fermé, sa paume couverte de ses doigts. Donne-moi Jésus, donne-moi ce que je te demande, donne-moi ce que tu tiens dans ta main. Pourquoi viens-tu la main fermée ? Que caches-tu dans ta paume ? Pourquoi souries-tu? Et Jésus ouvre sa paume. Qu'est-ce ? Un trou terrible avec une bordure violette de sang frais, le trou du clou. Et j'ai vu le cadeau : une blessure, ici c'était dans sa paume. C'était la réalité ! Et à travers la plaie, tous mes désirs couraient, se renversaient, coulaient, ne restaient pas dans la paume. J'ai compris que mes plans sont souvent des fantasmes, des irréalités, seule la blessure est restée, seule elle était la réalité pour moi. C'est ce que voulait Jésus. Pleurer de joie dans ses bras, dans l’arc fort de ses bras avec les deux blessures. 
(Ioan Suciu, lettre d'orientation spirituelle, Blaj 20.VIII.1939) 

La fête patronale de Stânceni, en communion et joie, s'est terminée par un "Au revoir !" pour le prochain moment important mettant l'accent sur la vocation œcuménique du skite, la prière pour l'unité des chrétiens en janvier 2021.

 P. Adrian Lung
duminică, 16 august 2020

Părintele Cornel, rector al Sanctuarului Arhiepiscopal Major de la Stânceni

Preafericitul Părinte Cardinal Lucian l-a numit în funcția de Rector al Sanctuarului Arhiepiscopal Major „Sfânta Cruce” de la Stânceni pe Părintele Cornel Dîrle.

Părintele Cornel s-a născut la 20 ianuarie 1965, la Baia Mare. A studiat  inginerie geofizică la Universitatea din București în perioada 1984-1989. A profesat apoi la IPEG Maramureș între anii 1989-1990.

A urmat studiile teologice la Ateneul Roman al Sfintei Cruci între 1990-1995, încheiate cu licența.

În anul 1996 a fost hirotonit preot la Oradea, unde a îndeplinit apoi diferite sarcini formative și didactice în cadrul Seminarului Teologic și al Departamentului Facultății de Teologie Greco-Catolică, până în 2006. A obținut doctoratul în teologie la București în anul 2004 prin lucrarea „Sacramente și sacramentalitate în perspectivă istorică și ecumenică”.

Din 2006 este capelan al Schitului carmelitan "Sfânta Cruce" din Stânceni, iar din anul 2011 Arhimandrit.

Conform decretului de înființare, se acordă Indulgenţă Plenară tuturor credincioşilor care, în spirit de pocăinţă, vor fi prezenţi în Sanctuarul Arhiepiscopal Major „Sfânta Cruce” din Stânceni, după cum urmează: în fiecare an pe data de 6 august în Sărbătoarea Schimbării la Faţă a Domnului nostru Isus Cristos, care este şi hramul bisericii; pe data de 14 septembrie, în Sărbătoarea Înălţării Sfintei Cruci, care este hramul Schitului.

Sanctuarul Arhiepiscopal Major a fost întemeiat cu ocazia jubileului de argint al Schitului.

Sursa: 

http://www.e-communio.ro/stire12052-noul-rector-al-sanctuarului-arhiepiscopal-major-de-la-stanceni


vineri, 7 august 2020

Sărbătoarea ”Schimbării la Față a Mântuitorului” la Schitul Stânceni / La fête de la Transfiguration du Christ au skite de Stânceni

Pentru credincioșii practicanți, cei care înțeleg să-și trăiască propria credință și din perspectiva mărturiei creștine publice, indiferent de greutățile pe care o astfel de mărturie le presupune, sărbătoarea reprezintă moment de har în comuniune și rugăciune.

Biserica Schitului Stânceni cu hramul ”Schimbarea la Față a Mântuitorului” a atras și în acest an credincioși, apropiați fideli ai schitului, care au dorit să celebreze misterul sărbătorii pe ”muntele” carmelitelor de rit bizantin din România.

Sfînta Liturghie, centrul sărbătorii, celebrată pe terasa bisericii, în prezența credincioșilor răsfirați în frumoasa și îngrijita curte a mănăstirii, din grija de a respecta întru totul condițiile de siguranță sanitară cerute, a revelat semnificația sărbătorii prin lecturi și cântări într-o succesiune pedagogică menită să descopere mesajul lui Dumnezeu, un mesaj care poate fi rezumat în versetul biblic: Iisus S-a apropiat de ei, şi, atingându-i, le-a zis: Sculaţi-vă şi nu vă temeţi (Matei 17, 7). O încurajare adresată ucenicilor prezenți pe muntele Tabor, martori ai luminii necreate, dar și nouă tuturor la a-L întâlni pe același Isus în bisericile noastre, în comunitățile parohiale, cu convingerea că El este cu adevărat prezent conform promisiunii Sale: acolo unde sunt doi sau trei, adunaţi în numele Meu, acolo sunt şi Eu în mijlocul lor (Matei 17, 7).

La sfârșitul Liturghiei s-a binecuvântat o icoană în format mare a celor șapte episcopi martiri beatificați  anul trecut la Blaj, pe Câmpia Libertății, de Papa Francisc. Această frumoasă compoziție a fost pictată de un tânăr seminarist, Emanuel Boroș, fiul Luciei și a lui George Boroș, preot greco-catolic la Almeria (Spania). Emanuel a participat la Sf. Liturghie, completând cântările cu vocea sa de tenor, alături de un alt seminarist de la Oradea, Lucian Alexe. Prin această icoană așezată în biserică, schitul încredințează celor șapte fericiți episcopi martiri viitorul său, misiunea sa ecumenică, în solitudinea contemplativă a Carmelului.

O zi însorită, luminoasă care a ne-a lăsat un singur regret, faptul că în acest an, în condițiile sanitare cunoscute, nu am putut organiza Colocviul devenit deja tradiție și anunțat în Mikhtav 87/aprilie 2020, p. 53-57. Cu convingerea că nimic nu se întâmplă fără voia lui Dumnezeu și cu speranța în Providența divină am ”coborât” de la Schit nu fără a ne da întâlnire pentru 14 septembrie, sărbătoarea ”Înălțării Sfintei Cruci”, hramul complexului monahal de la Stânceni.

Preot protopop Adrian Lung

&&&

Pour les croyants pratiquants, ceux qui comprennent et vivent leur foi, dans la perspective du témoignage chrétien, quelles que soient les difficultés qu'un tel témoignage comporte, la fête est un moment de grâce dans la communion et la prière.

L'église du skite de Stânceni dédiée à la Transfiguration du Christ a attiré cette année des fidèles, proches du skite, qui voulaient célébrer le mystère de la fête sur la « montagne » des carmélites de rite byzantin de Roumanie.

La Divine Liturgie, centre de la célébration, célébrée sur la terrasse de l'église, en présence des fidèles dispersés dans la belle et bien entretenue cour du monastère, afin de respecter pleinement les conditions de sécurité sanitaire requises, a découvert la signification de la fête à travers des lectures et des chants dans une succession pédagogique, pour comprendre le message de Dieu, qui peut être résumé dans le verset biblique : Jésus s'est approché d'eux et, les touchant, leur a dit: Levez-vous et n'ayez pas peur (Matthieu 17,7). Un encouragement aux disciples présents sur le mont Thabor, témoins de la lumière incréée, mais aussi à nous tous à rencontrer le même Jésus dans nos églises, dans les communautés paroissiales, avec la conviction qu'il est vraiment présent selon sa promesse : là où il y en a deux ou trois , réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux (Matthieu 17,7).

À la fin de la Liturgie, eut lieu la bénédiction d’une grande icône des sept évêques martyrs, béatifiés l’an dernier à Blaj par le pape François. Cette belle composition a été peinte par un jeune séminariste, Emmanuel Boroş, fils de Lucia et Georges Boroş, prêtre grec-catholique à Almeria (Espagne). Emmanuel a participé à la Liturgie dont il a soutenu les chants de sa voix de ténor, auprès d’un autre séminariste d’Oradea, Lucian Alexe. À travers la présence de cette icône dans l’église, le skite confie aux sept bienheureux son avenir, sa mission oecuménique, dans la solitude contemplative du Carmel.

Une journée ensoleillée et lumineuse qui ne nous a laissé qu'un seul regret, le fait que cette année, dans les conditions sanitaires connues, nous n'avons pas pu organiser le Colloque qui est déjà devenu une tradition et avait annoncé dans Mikhtav 87 / avril 2020, p. 53-57. Avec la conviction que rien ne se passe sans la volonté de Dieu et avec l'espérance de la Providence divine, nous "descendons" du skite en nous donnant rendez-vous pour le 14 septembre, jour de "l'Exaltation de la Sainte Croix", fête patronale du complexe monastique de Stânceni.

Père Adrian Lung, doyen 

luni, 3 august 2020

SĂRBĂTOAREA SCHIMBĂRII LA FAŢĂ, LA STÂNCENI

Cu bucurie, vă invităm la hramul bisericii Sanctuarului Arhiepiscopal Major de la Stânceni. 

Acesta va fi celebrat anul acesta cu restricțiile impuse de starea sanitară actuală, fără agapă în comun. 

Miercuri, 5 august 2020 

                             Ora 19     Privegherea sărbătorii Schimbării la Faţă

Joi, 6 august 2020 

                            Ora 9.30 Orele

                            Ora 10 Sfânta Liturghie

Binecuvântarea icoanei celor șapte episcopi martiri

luni, 27 iulie 2020

Schitul Stânceni – Întâlnirea preoților din Protopopiatele Gheorgheni/Reghin/Teaca = Rencontre des prêtres des doyennés de Gheorgheni, Reghin et Teaca


Schitul Arhiepiscopal Major ”Sfânta Cruce” din Stânceni a găzduit, joi 23 iulie, întâlnirea preoților din Protopopiatele Gheorgheni/Reghin/Teaca. Gazdă primitoare ca întotdeauna, Maica Éliane ne-a pus la dispoziție spațiul generos al ansamblului monahal care pune în valoare cadrul natural de la poalele munților Călimani și predispune la rugăciune și introspecție și la apropierea de Dumnezeu creatorul.
Triplul scop al întâlnirii: rugăciune, comuniune, cunoaștere a fost atins prin activitățile comune. Sfânta Liturghie, celebrată în biserica Schitului a fost urmată de o prezentare a iconografiei bisericii. Maica Éliane a scos în evidență cele trei dimensiuni ale registrului iconografic, dimensiunea ecumenică, dimensiunea carmelitană și cea feminină. Albumul care prezintă picturile murale și icoanele de pe iconostasul Bisericii schitului este disponibil la următoarea adresă web: https://issuu.com/mikhtav/docs/schitul_stanceni_biserica
Masa comună de la pavilionul casei de oaspeți a fost urmată de o întâlnire video cu Preasfințitul Cristian Crișan, Episcopul auxiliar al Blajului și vicar general, moment deosebit pentru noi și din perspectiva faptului că Preasfinția Sa este originar din Sântu, parohie din Protopopiatul Reghin. Mesajul acestuia a fost unul optimist, de încurajare în contextul situației actuale și de speranță.
Conferința ”Sărbătoarea Schimbării la Față în Opera Catena aurea a Sfântului Toma din Aquino” a fost un punct important al întâlnirii. Cu erudiția cunoscută, Maica Éliane ni l-a prezentat pe Sf. Toma, cunoscut în general ca un teolog scolastic latin, din perspectiva deschiderii spre Răsăritul creștin ce poate fi identificată în Catena aurea, un comentariu al celor patru Evanghelii, un lanț exegetic, instrument de lucru pentru studiul teologic sau predicare.
O zi la mănăstire în urma căreia am putut cu toții exclama cu Sfântul Prooroc Ilie ”Tu esți viu Doamne, Dumnezeul lui Israel în fața căruia stau!”

Preot Adrian Lung, protopop de Gheorgheni/Reghin/Teaca


&&&

Le skite archiépiscopal Majeur « Sainte croix » de Stânceni a reçu, le 23 juillet, la rencontre des prêtres des doyennés de Gheorgheni, Reghin et Teaca. Mère Éliane a mis à notre disposition l'espace généreux de l'ensemble monastique qui met en valeur le cadre naturel au pied des montagnes Călimani et prédispose à la prière et à la réflexion et à l'approche de Dieu Créateur.
Le triple objectif de la rencontre : la prière, la communion, la connaissance a été atteint par des activités communes. La Divine Liturgie, célébrée dans l'église du skite, a été suivie d'une présentation de l'iconographie de l'église. Mère Éliane a mis en évidence les trois dimensions du registre iconographique : œcuménique, carmélitaine et féminine. L'album présentant les peintures murales et les icônes de l'iconostase de l'église du skite est disponible à l'adresse Web suivante:  https://issuu.com/mikhtav/docs/schitul_stanceni_biserica
Le repas commun au pavillon de la maison d'hôtes a été suivi d'une rencontre vidéo avec Son Excellence Cristian Crișan, Évêque Auxiliaire de Blaj et Vicaire Général, un moment privilégié pour nous et dans la perspective qu’il est de Sântu, paroisse du doyenné de Reghin. Son message était optimiste, encourageant dans le contexte de la situation actuelle et plein d'espoir.
La conférence "Fête de la Transfiguration dans la Chaîne d'Or de saint Thomas d'Aquin" a été un point important de la rencontre. Avec une érudition connue, Mère Éliane nous a présenté saint Thomas, généralement connu comme théologien scolastique latin, dans la perspective de l'ouverture à l'Orient chrétien que l'on peut identifier dans la Chaîne d'Or, un commentaire des quatre Évangiles, une chaîne exégétique, un instrument de travail pour l'étude théologique ou la prédication.
Une journée au monastère après laquelle nous pourrions tous nous écrier avec le Saint Prophète Élie "Tu es vivant Seigneur, Dieu d'Israël, devant qui je me tiens!"

P. Adrian Lung, doyen de Gheorgheni, Reghin et Teaca

luni, 13 iulie 2020

Semnalare

În luna iunie în biserica catedrală Saint-Alexandre-Nevksi din Paris a fost hirotonit episcop pentru orașul Reoutov (Rusia) Episcopul Eliseu, membru al Fraternității Sf. Ilie, la fondarea căreia a participat pe 14 decembrie 1991. În alocuțiunea sa el amintește despre Carmelurile cu care este în legătură. Rugăciunea noastră îl însoțește în purtarea crucii episcopale. Mai jos puteți accesa discursul acestuia:


&&&

Mgr Elisée est membre de la Fraternité Saint-Elie dès sa fondation à laquelle il a participé le 14 décembre 1991. Dans son allocution il fait mémoire des Carmels avec lesquels il est en relation. Notre prière l'accompagne pour porter la croix de l'épiscopat.marți, 30 iunie 2020

Omagiu părintelui arhimandrit Cornel Dîrle / Hommage au Père Archimandrite Cornel Dîrle


Omagiu părintelui arhimandrit Cornel Dîrle
Duminică, 28 iunie 2020

În această duminică de 28 iunie, natura s-a unit cu douăzeci de prieteni veniți pentru a-i spune La revedere! capelanului schitului. După atâtea zile ploioase, soarele a inundat cu lumina și cu căldura sa curtea înverzită a schitului. Datorită deschiderii frontierelor României, pentru francezi, la 22 iunie, oblata noastră de la Cambrai a putut veni, la timp, pentru a tunde coroana de peluze care înconjoară biserica. S-au deschis și florile de amarillys. Salcâmii, sub suflul unei adieri ușoare, au răspândit o ploaie de petale albe. Iasomiile au înmiresmat întreaga curte. Mai multe maestre în arta culinară au oferit sandwich-uri prezentate artistic precum și prăjituri delicioase, într-un moment convivial, încercându-se respectarea restricțiilor sanitare.
În ziua de 6 august 2006, trăiam, cu toții, bucuria de a-l primi, oficial, pe Părintele Cornel, în slujirea de capelan al schitului, care, până la acea dată, timp de trei ani nu a ezitat să vină odată pe lună, de la Oradea, unde îl rețineu responsabilități importante. Încă din data de 7 ianuarie 2006, cu ocazia celei de-a zecea aniversări a hirotonirii sale sacerdotale, Părintele Cornel a intrat în Fraternitatea Sfântul Ilie.  P.S. Virgil, episcopul său, l-a oferit, în acest fel, schitului, pe cel pe care el l-a ridicat la rangul de arhimandrit, la 30 ianuarie 2011.
Astăzi îi mulțumim lui Dumnezeu pentru cei paisprezece ani în care sfinția sa s-a cheltuit pe sine fără să precupețească nimic, atât pentru slujirea liturgică, cât și pentru viața materială și intelectuală a schitului. Cu mâinile sale a tăiat sălciile și brazii de pe terenul schitului, a crăpat lemnele pentru încălzirea schitului, cu mâinile sale a cosit iarba, a săpat grădina, a făcut, cu multă discreție, multiple reparații etc.
Câte texte, câte cărți a tradus din limba franceză în limba română? Câte recenzii editate în revista Mikhtav a semnat?
Cine știe că Părintele Cornel și-a asumat sarcina de a face prescurile pentru Liturghie, să întrețină lenjeria pentru altar, să se îngrijească de candele, sosind la biserică, dimineața, încă de la ora 5,30?
Gata oricând să fie la dispoziție, la orice oră, să poarte în rugăciune, în tăcere, intențiile care îi erau încredințate.
Astăzi suntem triști să îl vedem îndepărtându-se, dar sperăm că va putea continua să vină oricât de des îi va fi posibil. Inima noastră este cu supra-plin de recunoștință pentru cei paisprezece ani. Vom continua să contăm pe mijlocirea sa pentru ca sanctuarul arhiepiscopal major Sfânta Cruce să rămână un focar de iubire, în care arde dorința vie a Unității creștinilor, pentru ca lumea să creadă.
Domnul a dat, Domnul a luat, fie numele Domnului binecuvântat (Iov, 1,21).

&&&

Hommage au Père Archimandrite Cornel Dîrle
Dimanche 28 juin 2020

En ce dimanche 28 juin, la nature s’est unie à une vingtaine d’amis venus pour un au-revoir à l’aumônier du skite. Après tant de journées pluvieuses, le soleil inondait de sa lumière et de sa chaleur la cour verdoyante. Grâce à l’ouverture des frontières de la Roumanie pour les français le 22 juin, notre oblate de Cambrai a pu venir à temps pour tondre l’écrin des pelouses qui entourent l’église. Les fleurs de l’amaryllis se sont écloses. Les acacias, sous le souffle d’une légère brise ont répandu une pluie de pétales blancs. Les seringuas ont embaumé toute la cour. Plusieurs cordons-bleus ont offert toasts artistement présentés et délicieux gâteaux, pour un moment convivial, tout en essayant de respecter les consignes sanitaires.
Le 6 août 2006, nous étions dans la joie d’accueillir officiellement Père Cornel comme aumônier du skite, qui déjà depuis trois ans n’hésitait pas à venir une fois par mois d’Oradea où des charges importantes le retenaient. Dès le 7 janvier 2006, pour le dixième anniversaire de son ordination sacerdotale, Père Cornel est entré dans la fraternité Saint-Élie. Mgr Virgil, son évêque, offrait ainsi au skite celui qu’il a élevé au rang d’archimandrite le 30 janvier 2011.
Aujourd’hui nous rendons grâces à Dieu pour ces quatorze années où il s’est dépensé sans compter tant pour le service liturgique, que pour la vie matérielle et intellectuelle du skite. C’est par ses mains que les saules et les sapins de notre terrain ont été tronçonnés, fendus pour pouvoir chauffer le skite, que l’herbe a été fauchée, le jardin bêché, de multiples réparations effectuées discrètement etc.

Combien de textes, de livres ont-ils été traduits du français en roumain ? Combien de recensions éditées dans Mikhtav a-t-il signées ?
Qui sait que c’est Père Cornel qui s’est chargé de faire les prosphores de la Liturgie, d’entretenir les linges d’autel, de prendre soin des lampes, en arrivant dès 5 h 30 le matin à l’église ?
Toujours prêt à rendre service, à n’importe quelle heure, à porter en silence dans la prière les intentions qui lui étaient confiées.
Aujourd’hui nous sommes tristes de le voir s’éloigner, mais nous espérons qu’il pourra continuer à venir aussi souvent que cela lui sera possible. Notre cœur déborde de reconnaissance pour ces quatorze années. Nous continuons de compter sur son intercession pour que le sanctuaire archiépiscopal majeur de la Sainte Croix demeure un foyer d’amour où brûle la passion de l’Unité des chrétiens pour que le monde croie.
Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, béni soit le nom du Seigneur (Job 1,21).luni, 23 martie 2020

Mikhtav 87

A apărut numărul 87 al revistei Fraternității Sfântul Ilie, Mikhtav.
Revista este disponibilă în limbile română și franceză și poate fi comandată la adresa de mail: schitulstanceni@yahoo.fr
In sectiunea Publicații a blogului aveți acces la numerele precedente ale revistei.


luni, 27 ianuarie 2020

Rugăciunea pentru Unitatea creștinilor la Stânceni - 2020 / Rencontre et prière pour l’Unité des chrétiens à Stânceni


Ca în fiecare an în săptămâna de rugăciune pentru unitatea creștinilor, vocația ecumenică a Schitului carmelitan de la Stânceni și-a aflat împlinirea printr-o întâlnire la schit. În jur de cincizeci de credincioși de diferite confesiuni, însoțiți de preoți, au fost prezenți la programul stabilit în acest an. Cum apropierea ecumenică între creștini presupune cunoaștere reciprocă și deschidere față de valorile creștine pe care celălalt le trăiește, și în acest an întâlnirea a debutat cu o conferință în cadrul căreia au fost prezentate două teme:
Părintele arhimandrit Cornel Dârle, preotul schitului, a vorbit despre activitatea în plan ecumenic a Grupului de lucru teologic mixt catolic-ortodox ”Sf. Irineu” și despre situația prezentă a dialogului oficial catolic-ortodox.
Ana-Maria Răducan, expert la Institutul Levantului (București) a prezentat activitatea Sfântului Simeon Noul Teolog din perspectiva elementelor biografice care permit receptarea mesajului ecumenic în scrierile și viața acestui sfânt.
În continuarea întâlnirii am celebrat cu toții (protestanți, ortodocși, romano-catolici, greco-catolici) în biserica schitului vecernia oficiată de părintele greco-catolic Aurelian Băcilă (Tg. Mureș) cu un cuvânt al preotului romano-catolic Ciprian Iosif Scheianu (Stânceni) și cu participarea prin cântările vecerniei a preotului ortodox Adrian Stoian (Toplița).
Întâlnirea s-a încheiat la trapeză cu o gustare partajată de cei prezenți într-o atmosferă fraternă și  convivială, motiv de speranță în dorita unitate în rugăciune a creștinilor.
Pr. Adrian Lung

&&&
Comme chaque année pendant la semaine de prières pour l’Unité des chrétiens, la vocation oecuménique du skite se concrétise par une rencontre. Une cinquantaine de fidèles de diverses confessions ont participé au programme de cette année.
La prière de la Fraternité chantée en sept langues a ouvert la rencontre : Tu es vivant, Seigneur, Dieu d’Israël, devant qui je me tiens ! Cette exclamation que la Sainte Écriture met par deux fois sur les lèvres du prophète Élie est reconnue par l’Ordre du Carmel comme sa devise. Sous la forme d’une prière qui s’adresse directement au Dieu vivant, la devise élianique est une prière qui unit tous les membres de la Fraternité Saint Élie, chaque jour.
Après quelques réflexions sur la situation actuelle du dialogue oecuménique, Mère Éliane a annoncé l’élection faite la veille de deux nouveaux évêques pour l’Archevêché des paroisses de tradition russe en Europe occidentale, dans la juridiction de l’Église orthodoxe russe : les Pères Élisée et Syméon, tous deux membres de la Fraternité Saint-Élie, dès sa création en 1991.
Comme l’approche oecuménique entre les chrétiens impliquent une connaissance réciproque, et une ouverture par rapport aux valeurs chrétiennes que l’autre vit, la rencontre a débuté par deux conférences.
Père Archimandrite Cornel Dîrle a parlé du dialogue officiel de la Commission théologique catholique-orthodoxe et de l’activité oecuménique du groupe de dialogue Saint-Irénée dont le co-président orthodoxe est Mgr Serafim Joanta.
Ana Maria Răducan, experte à l’Institut du Levant (Bucarest), a présenté avec flamme et compétence l’activité de saint Syméon le Nouveau Théologien dans une perspective qui permet la réception du message oecuménqiue de ses écrits et de sa vie.
Puis la célébration des vêpres avec la participation de tous fut officiée par P. Aurelian Băcilă (grec-catholique de Târgu Mureş), la lecture des Actes des apôtres fut assurée par une paroissienne de l’Église réformée, de Topliţa, les chants furent exécutés par P. Adrian Stoian et Dumitru Leonte, orthodoxes de Topliţa. La prédication convaincante du prêtre romano-catholique de Stânceni, Ciprian-Iosif Scheianu, fut une invitation pour chacun à une profonde metanoia.
La rencontre s’est achevée au réfectoire avec un généreux goûter partagé entre tous dans une atmosphère fraternelle et conviviale, motif d’espérance pour l’Unité désirée par le Christ :

Que tous soient un afin que le monde croie (Jn 17,21) !