duminică, 16 septembrie 2018

Sărbătoarea Înălțării Sfintei Cruci la Stânceni / L'Exaltation de la Sainte Croix á Stânceni


Timpul liturgic reprezintă pentru credincioșii creștini modalitatea de a se raporta la Dumnezeu, de a se încadra în logica Creatorului. Sărbătorile care jalonează acest timp sunt repere de aprofundare teologică a credinței în dimensiunea sa comunitară.
Sărbătoarea Înălțării Sfintei Cruci reprezintă manifestarea iubirii neîngrădite a lui Dumnezeu față de om  și motivul de speranță în mântuirea promisă. Pentru Schitul Stânceni sărbătoarea reprezintă și hramul ansamblului monastic ce va împlini anul viitor 25 de ani de la fondarea ce s-a dorit a fi un loc de rugăciune pentru unitatea creștinilor. Această dimensiune ecumenică se împlinește permanent prin rugăciunea zilnică și prin legăturile pe care cei apropiați schitului le cultivă în propria comunitate. În mod deosebit, Fraternitatea Sf. Ilie unește credincioși dornici să pună în evidență aspectele de credință și de viață creștină comune și să estompeze diferențele care duc la dezbinare.
Anul acesta sărbătoarea hramului a adunat la Stânceni credincioși de diferite confesiuni (ortodocși, greco-catolici, romano-catolici) sau naționalități (români, maghiari, francezi). Cu toții am sărbătorit Crucea de viață dătătoare.
Programul liturgic a cuprins Utrenia, urmată de venerarea unei relicve a Sfintei Cruci păstrată la Schit și Sfânta Liturghie pontificată de Părintele Nicolae Anușcă, reprezentantul Preafericitului Părinte Lucian alături de părintele arhimandrit Cornel Dîrle, preotul Schitului și de alți cinci preoți (protopopul de Borşa, Marius Mureşan, protopopul de Târnaveni, Sorin Ivan, venit cu un grup de credincioşi din Cetatea de Baltă, protopopul de Gheorgheni-Reghin-Teaca, Adrian Lung, preot Dr. Mihai Ștefănescu, venit cu cantorul sau, preotul paroh din Sărmaş, Vasile Frăsinaru), oaspeți obișnuiți care împărtășesc pe deplin idealul ecumenic propus de surorile carmelite.
Părintele Nicolae Anușcă a transmis în predica sa mesajul de salut al PF Părinte Lucian și a vorbit celor prezenți despre simbolul Crucii și despre modul în care noi trebuie să ne raportăm la tot ceea ce înseamnă Crucea.
A urmat un parastas pentru membrii decedați din Fraternitatea Sf. Ilie: Pr. Liviu Sabău, Pr. Jean-Baptiste Robin, Pr. Ilie Moldovan, Saveta Mureşan, Teodor Retegan, Maria Cosma, Vasile Chiuzan, Roza Becze, Lucia Miron, Maria-Olga Iovanescu, Doina Roman, Oana Seceleanu, Veturia Tinţiu.
De remarcat prezența la Sf. Liturghie a Părintelui arhimandrit Emilian Telcean, starețul mănăstirii ortodoxe Sf. Ilie din Toplița, un prieten al Schitului care ne este alături la momentele importante şi prezenţa noului preot romano-catolic din Stânceni, Păr. Ciprian-Iosif Scheianu.
Masa comună și întâlnirea Fraternității Sfântului Ilie au desăvârșit  o zi de rugăciune și comuniune fraternă, o zi care arată că acolo unde este bunăvoință și deschidere, unitatea în jurul idealului comun este posibilă.


Preot Adrian Lung

&&&

Le temps liturgique représente pour les chrétiens la manière de se référer à Dieu, de s’intégrer dans la logique du Créateur. Les fêtes qui jalonnent ce temps sont des repères d’approfondissement théologique de la foi dans sa dimension communautaire.

La fête de l’Exaltation de la Sainte Croix exprime la manifestation de l’amour sans limite de Dieu pour l’homme et le motif d’espérance dans le salut promis. Pour le skite de Stânceni, c’est aussi la fête patronale de l’ensemble monastique qui va compter l’an prochain vingt-cinq ans depuis sa fondation pour être un lieu de prière pour l’Unité des chrétiens. Cette dimension oecuménique se réalise en permanence par la prière quotidienne et par les liens que ceux qui sont proches du skite cultivent dans leur propre communauté. En particulier, la Fraternité Saint-Élie unit les fidèles désireux de mettre en évidence les aspects communs de foi et de vie chrétienne et les différences qui conduisent à la désunion s’estompent.
Cette année la fête patronale a rassemblé à Stânceni des fidèles de diverses confessions (orthodoxes, gréco-catholiques, romano-catholiques) ou nationalités (roumains, hongrois, français). Avec tous nous avons fêté la Croix source de vie.
Le programme liturgique a compris les Matines, suivies de la vénération d’une relique de la Sainte croix gardée au skite. Puis la Liturgie fut présidée par Père Nicolas Anusca, représentant de sa Béatitude Lucien, auprès du Père Archimandrite Cornel Dîrle, aumônier du skite et de cinq autres prêtres (le protopope de Borşa, Marius Mureşan, celui de Târnaveni, Sorin Ivan, venu avec un groupe de paroissiens de Cetatea de Balta, celui de Gheorgheni-Reghin-Teaca, Adrian Lung, le Père et Docteur Mihai Stefanescu, venu avec son chantre, le prêtre de Sarmaş, Vasile Frasinaru, les hôtes habituels qui partagent pleinement l’idéal œcuménique proposé par les carmélites.
Le Père Nicolas Anusca a transmis dans sa prédication la salutation de Sa Béatitude Lucian et a parlé du symbole de la croix et de la manière avec laquelle  nous devons nous rapporter à tout ce que signifie la Croix.
La Liturgie fut suivie d’une prière (pannychide) pour les membres roumains défunts de la Fraternité Saint-Élie : P. Liviu Sabau, P. Ilie Moldova, P. Jean-Baptiste Robin, Pr. Ilie Moldovan, Saveta Mureşan, Teodor Retegan, Maria Cosma, Vasile Chiuzan, Roza Becze, Lucia Miron, Maria-Olga Iovanescu, Doina Roman, Oana Seceleanu Veturia Tinţiu.
À noter la présence à la Divine Liturgie du Père archimandrite Emilian Telcean, starets du monastère orthodoxe Saint-Élie de Topliţa, un ami du skite qui est auprès de nous dans les moments importants et la présence du nouveau prêtre romano-catholique de Stânceni, P. Ciprian-Iosif Scheianu.
La table commune et la rencontre de la fraternité Saint-Élie ont achevé un jour de prière et de communion fraternelle, un jour qui montre que là où est la bienveillance et l’ouverture, l’unité autour d’un idéal commun est possible.
P. Adrian Lung