duminică, 19 decembrie 2021

MIKHTAV 91

 A apărut numărul 91 al revistei Fraternității Sfântul Ilie, Mikhtav.Revista este disponibilă în limbile română și franceză și poate fi comandată la adresa de mail: schitulstanceni@yahoo.fr

In sectiunea Publicații a blogului aveți acces la numerele precedente ale revistei.


luni, 20 septembrie 2021

MIKHTAV 90

 A apărut numărul 90 al revistei Fraternității Sfântul Ilie, Mikhtav.Revista este disponibilă în limbile română și franceză și poate fi comandată la adresa de mail: schitulstanceni@yahoo.fr

In sectiunea Publicații a blogului aveți acces la numerele precedente ale revistei.


miercuri, 11 august 2021

„Schimbarea la față a Schitului Sfânta Cruce” din Stânceni / « La Transfiguration du Skite, La Sainte Croix » de Stânceni

„Schimbarea la față a Schitului Sfânta Cruce” din Stânceni

Pr Tarciziu-Hristofor Șerban

Valul pandemiei coronavirusului SARS-CoV 2 care s-a abătut asupra întregii planete și care a impus restricții de neimaginat a lăsat urme sumbre și asupra vieții și activității Schitului „Sfânta Cruce” de la Stânceni – Sanctuar Arhiepiscopal Major. Restricțiile impuse, unele din ele necesare, au adus cu ele restrângerea pelerinajelor în mod semnificativ, iar întâlnirile liturgice cu caracter comemorativ ori ecumenic precum și Colocviile internaționale de dialog ecumenic (îndeosebi cu Biserica Ortodoxă) și interreligios (cu Comunitatea evreiască), au fost suspendate, într-un prim moment, și reluate parțial, mai apoi, în formă on-line.

Evenimentul cel mai apreciat și mai așteptat a fost întotdeauna sărbătoarea Schimbării la Față a lui Hristos întrucât, de 20 de ani, adună la Schit zeci de pelerini la celebrarea hramului, prezidată întotdeauna de către un episcop greco-catolic. În același timp, această celebrare reprezenta și punctul culminant al unui Colocviu internațional deopotrivă ecumenic și interreligios la care erau invitați să participe, alături de teologi, filozofi, patrologi ori specialiști din lumea artei, reprezentanți importanți ai Bisericilor Creștine (îndeosebi Catolică și Ortodoxă) și ai Comunității evreiești, atât din țară cât și din străinătate.

Așadar, dacă anul trecut acest eveniment nu a putut avea loc, în acest an s-a reluat, fie și numai parțial și cu toate măsurile de precauție luate, ciclul de dialoguri. Astfel, dialogul ecumenic, care l-a avut în centrul atenției pe André Scrima, a reunit on-line, în ziua de 20 iulie, mari personalități ale lumii culturale, academice și religioase – Anca Manolescu, Virgil Ciomoș, PS Cristian Crișan, Pr Alexander Winogradsky Frenkel și Pr Iulian Dancă AA – care au evocat aspecte importante ale personalității și ale activității spirituale, teologice, academice și ecumenice ale acestuia[1]. Mai rămânea de organizat dialogul interreligios dintre reprezentanții Bisericilor creștine și Comunitatea iudaică. Unde și în ce condiții ar fi urmat să se desfășoare? Întrucât restricțiile sanitare îngăduiau organizarea, fie ea și cu număr foarte limitat de participanți – unii invitați intervenind sau doar asistând on-line – Maica Eliane a decis ca Sărbătoarea Schimbării la față a lui Hristos și Colocviul interreligios să se desfășoare în mod tradițional.

Odată luată această decizie, se impunea pregătirea Schitului, a incintei sale pentru celebrarea sfintei liturghii în aer liber, a incintei claustrului și a sălii de reuniune. În acest sens, de foarte mare ajutor s-au dovedit a fi: grupul de cercetași francezi, veniți din Marsilia, apoi de la Paris, grupul de cercetași români greco-catolici, veniți de la Cluj, și grupul de seminariști, absolvenți ai ciclului de master, de la Blaj. Ei au defrișat zonele năpădite de buruieni, au tăiat și așezat lemnele, au tuns iarba, au făcut curățenie generală și au aranjat florile, astfel încât Schitul și-a regăsit adevărata lui splendoare, mai precis, a avut parte de o adevărată Schimbare la față.

Și a venit și momentul mult-așteptat. Deja în ajun a fost celebrată Privegherea Solemnă a Sărbătorii, prezidată de părintele arhimandrit Cornel Dîrle, rectorul Sanctuarului Sfânta Cruce din Stânceni, iar în strană au cântat, alături de Maica Eliane și de membrii Fraternității Sfântul Ilie, grupul de seminariști absolvenți veniți de la Blaj. Celebrarea a fost pe cât de frumoasă pe atât de înălțătoare și de emoționantă. Mai apoi, în ziua de 6 august, la ora 10, PS Cristian Crișan, a prezidat, împreună cu un sobor de preoți greco și romano-catolici, sfânta liturghie a Schimbării la față a lui Hristos, în fața câtorva zeci de persoane venite în pelerinaj. E drept că în timpul celebrării au avut loc câteva averse de ploaie, totuși toți cei de față au rămas să participe la sfânta liturghie, să audă cuvântul de învățătură al PS Crișan și să se împărtășească cu Trupul și Sângele Mântuitorului Isus Hristos, prezent în Sfânta Euharistie.

După amiază, mai precis la ora 14, a început Colocviul ce se înscrie în seria dialogurilor interreligioase și care a avut drept temă principală „Tăierea-împrejur a inimii” (vezi mai jos programul integral). Tema a fost abordată în mod complementar, asemenea unui diptic, de Prim-Rabinul României, Rafael Shaffer și de părintele Eduard Divry, preot din Ordinul Fraților Predicatori, rezident la Toulouse. La Colocviu au mai prezentat comunicări domnul profesor emerit Vasile Dub, președintele Comunității evreiești din Târgu Mureș, părintele Alexander Winogradsky Frenkel de la Ierusalim, domnul Septimiu Daniel Totu din Luduș și părintele ortodox Alexandru Ioniță de la Sibiu. Concluziile Colocviului au fost trase de Sora Monica Broșteanu. Colocviul s-a încheiat prin cuvântul de mulțumire și de recunoștință adresat de Maica Eliane.

Nutrim în adâncul sufletelor noastre speranța ca sărbătoarea Schimbării la Față a lui Hristos, care a motivat și în acest an „transfigurarea” Schitului Sfânta Cruce de la Stânceni, precum și organizarea celebrărilor și manifestărilor ecumenice și interreligioase, spre edificarea și „transfigurarea” sufletelor noastre, să continue cu un elan sporit.
__________________
[1] De fapt, acest Colocviu ar fi trebuit să aibă loc în august 2020. Înregistrarea acestui Colocviu se află pe https:// www.youtube.com/watch?v=f5yrvuQuHs4&t=6754s; vezi și http://schitulstanceni.blogspot.com/ .


&&&

« La Transfiguration du Skite, La Sainte Croix » de Stânceni


Pr Tarciziu-Hristofor Șerban

La vague de pandémie de coronavirus SARS-CoV 2 qui s’est abattue sur la planète entière et qui a imposé des restrictions inimaginables, a laissé aussi des traces sombres sur la vie et l’activité du Skite La Sainte-Croix de Stânceni – Sanctuaire Archiépiscopal Majeur. Les restrictions imposées, dont certaines bien nécessaires, ont entraîné une diminution significative des pèlerinages, et les réunions liturgiques à caractère commémoratif ou œcuménique ainsi que les colloques internationaux de dialogue œcuménique (notamment avec l’Église orthodoxe) et interreligieux (avec la Communauté juive) ont été suspendus, dans un premier temps, puis repris, en partie en ligne.

L’événement le plus apprécié et le plus attendu a toujours été la fête de La Transfiguration du Christ puisque, depuis 20 ans, des dizaines de pèlerins se rassemblent au Skite afin de participer à la célébration patronale, présidée toujours par un évêque gréco-catholique. En même temps, cette célébration représentait l’aboutissement d’un Colloque international œcuménique et interreligieux auquel ils étaient invités à participer, aux côtés de théologiens, de philosophes, de patrologues ou de spécialistes du monde de l’art, d’importants représentants des Églises chrétiennes (notamment catholique et orthodoxe) et de la Communauté juive, du pays ou de l’étranger.

Ainsi donc, si cet événement n’a pas pu avoir lieu l’année dernière, cette année a repris, ne serait-ce que partiellement et avec toutes les précautions requises, le cycle des dialogues. Ainsi, le dialogue œcuménique, qui a mis l’attention sur André Scrima, a réuni en ligne, le 20 juillet, de grandes personnalités du monde culturel, universitaire et religieux – Anca Manolescu, Virgil Ciomoș, Mgr Cristian Crișan, P. Alexander Winogradsky Frenkel et P. Iulian Danca AA – qui ont évoqué des aspects importants de la personnalité et de l’activité spirituelle, théologique, académique et œcuménique de celui-ci[1]. Il restait encore à organiser le dialogue interreligieux entre les représentants des Églises chrétiennes et la Communauté juive. Où et dans quelles conditions pouvait-il avoir lieu ? Puisque les restrictions sanitaires permettaient l’organisation, ne serait-ce qu’à un nombre très limité de participants – certains invités intervenant ou assistant en ligne – Mère Eliane a décidé que la Fête de la Transfiguration du Christ et le Colloque interreligieux se dérouleraient à la manière traditionnelle.

Une fois cette décision prise, il était nécessaire de préparer le Skite, son enclos pour la célébration de la Divine Liturgie en plein air, l’enceinte du cloître et la salle de réunion. À cet égard, le groupe de scouts français, venus de Marseille, le groupe de routiers de Paris, le groupe de scouts roumains gréco-catholiques, venus de Cluj et le groupe de séminaristes en fin de cycle d’études, de Blaj se sont avérés très utiles. Ils ont défriché les zones envahies par de mauvaises herbes, coupé et rangé le bois, tondu l’herbe, nettoyé l’ensemble et disposé les fleurs, de sorte que le Skite a retrouvé sa véritable splendeur, plus précisément il a eu part à une véritable transfiguration.

Et le moment tant attendu est arrivé. Dès la veille, la Vigile solennelle, présidée par le père archimandrite Cornel Dîrle, recteur du Sanctuaire de La Sainte-Croix de Stânceni, accompagnée par une chorale dans laquelle chantaient, aux côtés de Mère Eliane et des membres de la Fraternité Saint-Élie, le groupe de séminaristes venus de Blaj. La célébration a été aussi belle qu’édifiante et émouvante. Puis, le 6 août à 10 heures, Mgr Cristian Crișan, a présidé, avec un groupe de prêtres gréco et romano-catholiques, la Divine Liturgie de La Transfiguration du Christ, devant plusieurs dizaines de personnes venues en pèlerinage. Il est vrai que pendant la célébration il y a eu quelques averses de pluie et pourtant toutes les personnes sont restées pour assister à la Liturgie, entendre la parole d’enseignement de Mgr Crișan et communier au Corps et au Sang du Sauveur Jésus-Christ, présent dans la sainte Eucharistie.

Dans l’après-midi, plus précisément à 14 heures, a commencé le Colloque qui s’inscrit dans la série de dialogues interreligieux et qui avait pour thème principal « La circoncision du cœur » (voir ci-dessous le programme complet). Il a été abordé de manière complémentaire, comme un diptyque, par le Premier Rabbin de Roumanie, Rafael Shaffer, et le père Edouard Divry, prêtre de l’Ordre des Frères Prêcheurs. Durant le Colloque sont intervenus aussi M. Vasile Dub, le président de la Communauté juive de Târgu Mureș, le père Alexander Winogradsky Frenkel de Jérusalem, M. Septimiu Daniel Totu de Luduș et le père orthodoxe Alexandru Ioniță de Sibiu. Les conclusions du Colloque ont été tirées par Sœur Monica Broşteanu. Le Colloque s’est terminé par le mot de remerciement et de gratitude adressé par Mère Eliane.

Nous entretenons au fond de nos âmes l’espoir que la célébration de La Transfiguration du Christ, qui a également motivé cette année la « transfiguration » du Skite La Sainte Croix de Stânceni, ainsi que l’organisation de célébrations et de manifestations œcuméniques et interreligieuses pour l’édification et la « transfiguration » de nos âmes continue dans les années à venir avec un élan accru.

__________
[1] En fait, ce Colloque aurait dû avoir lieu en août 2020. L’enregistrement de ce Colloque se trouve sur https:// www.youtube.com/watch?v=f5yrvuQuHs4&t=6754s; voire aussi http://schitulstanceni.blogspot.com/
marți, 3 august 2021

Schimbarea la Față a Mântuitorului / Hramul bisericii schitului Stânceni

Vineri 6 august, ”Schimbarea la Față a Mântuitorului”, hramul bisericii Sanctuarului Arhiepiscopal Major de la Stânceni va fi celebrat în cadrul pelerinajului anual ocazionat de sărbătoare.vineri, 23 iulie 2021

SĂRBĂTOAREA SFÂNTULUI ILIE, LA SCHITUL „SFÂNTA CRUCE” DIN STÂNCENI

Sfântul profet Ilie, „cel ce a fost înger în trup, temeiul proorocilor, al doilea înaintemergător al venirii lui Hristos, Ilie măritul” (din troparul sărbătorii) a fost sărbătorit la Sanctuarul arhiepiscopal major (Schitul carmelitan greco-catolic „Sfânta Cruce”) din Stânceni, pe măsura măririi lui. Considerat de ordinul carmelitan „Dux et Pater Carmelitarum”, Sfântul Ilie a adunat la schit, încă din ajunul sărbătorii, o mulțime de credincioși, membri sau prieteni ai Fraternității „Sfântul Ilie” și ai schitului. La slujba vecerniei au fost prezenți, pe lângă părintele arhimandrit Cornel – rectorul și capelanul schitului, pr. Alexandru Chivari, sosit de la Oradea cu fiul (teolog), cu fiica sa, cu o membră a Fraternității și cu o prietenă a schitului. Furtuna cu ploaie abundentă, nu i-a oprit pe credincioși din Subcetate, din Stânceni sau din alte locuri să ajungă la timp la rugăciune. Nu i-a oprit nici pe un grup de șase tineri francezi, membri ai Scouts et Guides de France, sosiți cu rucsacii grei în spate, pentru a participa la sărbătoare și pentru a oferi, timp de o săptămână, o mână de ajutor la lucrările de întreținerea schitului. Nu i-a oprit nici pe IPS Fülöp, mitropolit greco-catolic de Esztergom (Ungaria) să ajungă la schit, seara târziu, însoțit de un grup de tineri maghiari, pentru a participa la sărbătoarea marelui prooroc.

Dimineața, clopotul i-a chemat pe cei prezenți, la slujba utreniei, urmată de Sfânta Liturghie a sărbătorii. În mijlocul bisericii, icoana Sfântului Ilie, împodobită festiv, îi aștepta pe toți cei veniți din localitate, din împrejurimi, de la distanțe mai mari sau mai mici, să se închine și să participe, fiecare, la marea sărbătoare. La sfântul altar s-a aflat părintele Adrian Lung, - protopop de Gheorgheni/Reghin/Teaca, pr. arhimandrit Cornel Dîrle și pr. Alexandru Chivari, iar în scaunul arhieresc se afla IPS Fülöp. Mica bisericuță a fost neîncăpătoare pentru toți credincioșii sosiți la participe la Sfânta Liturghie. Răspunsurile cântate cele două strane au fost însoțite, cu însuflețire, de lecturile și ale cântărilor intonate de grupul de tineri maghiari, de către grupul de tineri francezi și de către români, fiecare, în limba lor maternă.

În cuvântul de învățătură, pr. protopop Adrian Lung a subliniat rolul important pe care Sfântul Ilie îl are în Ordinul Carmelitan, faptul că el este foarte iubit și cunoscut de către credincioși prin minunile pe care el le-a făcut. A făcut apel la întărirea tuturor în credință, la cunoașterea lui Dumnezeu, la manifestarea devotamentului nostru. Devenim, astfel, apostoli, mărturisitori ai Scripturii, contribuind la mântuirea noastră și a semenilor noștri, în cadrul comunității căreia îi aparținem, asemenea profetului Ilie, care a întors credința mulțimii către adevăratul Dumnezeu.

După terminarea Sfintei Liturghii, hrăniți sufletește cu cuvântul și cu trupul mistic al Domnului, o agapă frățească, i-a adunat pe toți, în trapeza schitului și pe terasa acestuia, la a gusta din bunătățile oferite de către schit. Atmosferă destinsă, comunicare în multiple limbi, toate exprimând bucuria fiecăruia de a fi prezent la această sărbătoare, în acest loc paradisiac, dăruit de Domnul pentru a găzdui un carmel românesc.

În cursul după-amiezii a avut loc conferința internațională on-line „Andrei Scrima 1925-2000”, în cadrul căreia trei conferențiari români și unul francez au evocat spiritul ecumenic al monahului arhimandrit ortodox Andrei Scrima. Conferința, ținută în limba franceză, cu traducere simultană în limba română, transmisă pe platforma Zoom și pe YouTube, a fost deschisă de către Maica Éliane, iar cuvântul de închidere a fost rostit de către PS Cristian Crișan, arhiepiscop auxiliar greco-catolic al Arhiepiscopiei Majore de Alba-Iulia și Făgăraș. Lucrările conferinței vor fi publicate în Revista MIKHTAV a Fraternității Sfântul Ilie, în lb. română și în lb. franceză, în numărul care va apărea în cursul lunii august a.c.

Valer Polluni, 12 iulie 2021

Sărbătoarea Sfântului Prooroc Ilie la Stânceni / La fête du Saint Prophète Elie à Stânceni

Marți, 20 iulie 2021, colocviu pe platforma zoom - Părintele Andrei Scrima 1925-2000

Având în vedere condițiile sanitare actuale, ni s-a părut potrivit să nu cumulăm, în timpul sărbătorii Schimbării la Față, cele două conferințe planificate pentru 2020 și care au trebuit să fie amânate din cauza pandemiei: cea despre Părintele Andrei Scrima, pe Zoom, în timpul sărbătorii sfântului prooroc Ilie, la 20 iulie, și vom încerca să realizăm, față în față, colocviul dialogului iudeo-creștin, la 6 august, pentru că este important să putem face un schimb direct de idei.

Topic: Schitul Sf. Cruce Stânceni, Colocviul: ”Părintele Andrei Scrima 1925-2000”
Data: 20 iulie 2021, ora 14:00 (București)
Meeting ID: 821 6952 5249
Passcode: 469496
(Link-ul este disponibil pentru conectare începând cu ora 13.45)

Mardi 20 juillet 2021, colloque par Zoom sur le Père André Scrima

Étant donné les conditions sanitaires actuelles, il nous a paru souhaitable de ne pas cumuler lors de la fête de la Transfiguration les deux colloques prévus pour 2020 et qui ont dû être reportés à cause de la pandémie : celui sur le Père André Scrima par Zoom, lors de la fête du saint prophète Élie, le 20 juillet, et nous essaierons de vivre en présentiel celui du dialogue judéo-chrétien, le 6 août, car il est important de pouvoir échanger directement.

Topic: Schitul Sf. Cruce Stânceni, Colloque : "Père André Scrima 1925-2000"
Date: 20 juillet 2021, 14:00 (Bucarest)
Meeting ID: 821 6952 5249
Passcode: 469496
(Le lien est disponible pour la connexion à partir de 13:45)
miercuri, 26 mai 2021

In memoriam Michel Remaud

A trecut la cele veșnice, la vârsta de 80 de ani, Michel Remaud, prieten al Schitului. Specialist în studii iudaice și director al Institutului de studii iudaice Albert-Decourtray din Ierusalim, a fost autor a numeroase lucrări, articole și conferințe despre istoria relațiilor dintre evrei și creștini. Ca teolog a studiat mai ales exegeza rabinică și legăturile acesteia cu Noul Testament (cf. https://fr.wikipedia.org/wiki/Michel_Remaud )

Conferințele sale de la Schitul Stânceni din 2008 și 2009, precum și cărțile traduse în limba română de membri ai Fraternității și prieteni ai Schitului, Părintele Cornel Dîrle și D-na Monica Broșteanu, au contribuit la o bună înțelegere a tradiției iudaice care poate fi regăsită în creștinism.

Cărțile sale traduse pot fi  procurate de la Librăria Sfântul Iosif la adresa web: 

http://www.librariasfiosif.ro/autor.php?id_autor=152http://www.librariasfiosif.ro/autor.php?id_autor=152


Conferință la Stânceni (2008) Michel Remaud încadrat de Dl. Ausch, președintele de atunci al Comunității evreești din Tg. Mureș și Pr. Cornel Dîrle, unul din traducătorii cărților sale
sâmbătă, 15 mai 2021

Bernard Outier decorat de Președintele Georgiei

Felicitări lui Bernard Outier care deschide Fraternitatea Sfântul Ilie culturii georgiene și armene.

Președintele Georgiei, doamna Salome Zourabichvili, l-a decorat pe savantul francez cu Ordinul Lâna de Aur pentru activitatea sa în difuzarea culturii georgiene.

Bernard Outier este cercetător la CNRS (Centre National de la recherche scientifique), specialist în limbile și literatura Orientului Apropiat și Caucazului și este membru al Fraternității Sf. Ilie.joi, 1 aprilie 2021

A apărut numărul 89 al revistei Fraternității Sfântul Ilie, Mikhtav.Revista este disponibilă în limbile română și franceză și poate fi comandată la adresa de mail: schitulstanceni@yahoo.fr
In sectiunea Publicații a blogului aveți acces la numerele precedente ale revistei.

marți, 26 ianuarie 2021

SĂPTĂMÂNA DE RUGĂCIUNE PENTRU UNITATEA CREȘTINILOR 2021 / SEMAINE DE PRIÈRES POUR L’UNITÉ DES CHRÉTIENS 2021

 

PS Florentin și Pr. Liviu Sabău (14 septembrie 1999)

Condițiile sanitare actuale au schimbat modul de sărbătorire a acestui timp dedicat rugăciunii pentru Unitate pe care Isus le-o cere ucenicilor Săi. A fost organizată o videoconferință, organizată de Carmelul de la Saint-Rémy/Stânceni, cu sprijin logistic din partea Arhiepiscopiei Majore. Pe 12 ianuarie am primit, cu bucurie, un e-mail din partea P.S. Florentin, episcop greco-catolic de Cluj-Gherla, care mă asigura de planul său de a participa la întâlnirea noastră pe zoom și comuniunea sa de rugăciune pentru Unitatea Creștinilor. Câteva ore mai târziu am aflat de intrarea sa în Viață! Șocul acestei plecări bruște a dat o mare profunzime întâlnirii noastre online, care, fără îndoială, a beneficiat de mijlocirea acestui slujitor al lui Dumnezeu, episcop consacrat de Sfântul Ioan Paul al II-lea, Papa, la 6 ianuarie 1997.

Chiar înainte de a fi episcop, venise la Stânceni să ne spună bucuria sa legată de întemeierea unei mănăstiri contemplative. Episcopatul său a fost marcat de vizite la Saint-Remy, în 1999, cu P.S. Serafim și la Stânceni, pentru binecuvântarea pietrei de temelie a bisericii noastre, în 1999; pentru sfințirea acesteia, în 2000; pentru a pune mâna pe lopată, după inundația din 2005; pentru a ne oferi câteva cărți sau o relicvă a Sfântului Antonie cel Mare; pentru a-l însoți pe cardinalul Schönborn la schit; pentru o sărbătoare a Înălțării Sfintei Cruci sau a sfântului prooroc Ilie. În veci pomenirea lui!

Prezența a trei episcopi ortodocși la funeraliile sale arată că episcopul Florentin găsise calea dialogului; de asemenea, Mitropolitul Ortodox al Clujului, Episcopul Andrei, a subliniat în mesajul său: „bunătatea, dispoziția înspre dialog, simțul pastoral" al episcopului Florentin care venise cu câteva săptămâni înainte să ne „colinde”[1]. În mod similar, Patriarhul Daniel a precizat în mesajul său că episcopul Florentin s-a remarcat prin „o deschidere sinceră pentru dialogul dintre creștini"[2]. Fie ca el să ne inspire pentru a-l urma!


Videoconferinta, la care a participat sora Letiția (Congregația Maicii Domnului România) - sora episcopului Florentin - a reunit un număr mare de participanți. Cifra maximă de 100 de conexiuni permisă de abonamentul Zoom fiind atinsă transmisia s-a făcut, de asemenea, pe You Tube (https://youtu.be/cPB3c0J2Wek), cu 185 de conexiuni live. Această înregistrare este încă disponibilă. Așa cum a menționat cu umor Maica Amanda, stareța Carmelului de la Saint-Rémy, am călătorit mult pentru a-i urmări pe vorbitorii din diferite țări (a se vedea programul de pe blogurile noastre).

Mulți membri ai Fraternității Sfântului Ilie (inclusiv patru episcopi: P.S. Alexandru, I.P.S. Serafim, P.S. Elisei, P.S. Atanáz), originari din 13 țări: Italia, Ucraina, Austria, Belgia, Elveția, Polonia, Danemarca, Slovacia, Spania, Ungaria, Israel și, desigur, din Franța și România, au putut să se întâlnească din nou. Urmare a decalajului orar semnificativ, cei din Australia și America, care nu a putut să ni se alăture pe zoom au fost încântați să poată beneficia de înregistrarea de pe YouTube. Printre numeroșii participanți, să notăm alți cinci episcopi (Mons. Minnerath, Mons. Maury Buendia, P.S. Bercea, P.S. Crișan, P.S. Ioan), prezența carmelitană datorită Pr. Zuazua – carmelitan spaniol, surorile de la Carmelul din Târgu Mureș și din Metz, mai multe terțiare carmelitane. Toate discursurile comentând tema anului aleasă de către Comunitatea protestantă din Grandchamp (Elveția) vor fi publicate în numărul următor al revistei Mikhtav. Videoconferința noastră a avut privilegiul unei profunde meditații oferită de către sora Lauranne, o călugăriță a acestei comunități.

La Stânceni, bucuria acestei videoconferințe a fost exprimată, pentru cei care au venit la schit, în compania unei cești de ceai de mentă și a tradiționalului tort al Unității. Apoi, rugăciunea vecerniei i-a reunit pe catolici și pe ortodocși în aceeași laudă a lui Hristos înviat, „Lumina lină a Sfintie Slave a Tatălui ceresc".
Institutul de Cercetări Ecumenice din Sibiu a publicat o relatare chiar în acea seară (http://ecum.ro/conferinta-online-pe-tema-saptamanii-de-rugaciune-pentru-unitate-crestina-2021/), prin Alexandru-Marius Crișan, un tânăr cercetător de la Institut, care participase deja la sărbătoarea Sfântului Ilie de Saint-Remy, în 2018 și la săptămâna de rugăciunie pentru Unitate, de la Stânceni, în 2019.
Multe dintre mesajele primite după acest eveniment sunt mărturii despre contribuția ecumenică a acestei întâlniri. Lista persoanelor cărora trebuie să le mulțumim este lungă, începând cu cei nouă vorbitori, cu cei care au contribuit la traducerea în limba română a contribuțiilor lor, cu cei care au asigurat buna funcționare a întregului eveniment, cu cei care au purtat totul în rugăciunea lor, „ca toți să fie una pentru ca lumea să creadă".

&&& Les conditions sanitaires actuelles ont modifié la manière de célébrer ce temps fort de prières pour l’Unité que Jésus demande à ses disciples. Une visioconférence s’est mise en place, organisée par le Carmel de Saint-Rémy/Stânceni, avec le soutien logistique de l’Archevêché Majeur. Le 12 janvier, avec joie, j’ai reçu un mail de Mgr Florentin, évêque gréco-catholique de Cluj-Gerla, m’assurant de son projet de participer à notre zoom meeting et de sa communion de prières pour l’Unité des chrétiens. Quelques heures après j’apprenais son entrée dans la Vie ! Le choc de ce départ si brusque a donné une grande profondeur à notre rencontre online qui a sans doute bénéficié de l’intercession de ce serviteur de Dieu, consacré évêque par saint Jean-Paul II le 6 janvier 1997.

Avant même d’être évêque, il était venu à Stânceni nous dire sa joie de la fondation d’un monastère contemplatif. Son épiscopat a été jalonné de passages à Saint-Rémy en 1999, avec Mgr Serafim, et à Stânceni, que ce soit pour la bénédiction de la première pierre de notre chapelle en 1999, pour sa bénédiction en 2000, pour prendre la pelle après l’inondation de 2005, pour nous offrir quelques livres ou une relique de saint Antoine le Grand, pour accompagner le Cardinal Schönborn de passage au skite, pour une fête de l’Exaltation de la sainte Croix ou du saint prophète Élie. Mémoire éternelle !

La présence de trois évêques orthodoxes à ses funérailles montre que Mgr Florentin avait su trouver le chemin du dialogue ; aussi le Métropolite orthodoxe de Cluj, Mgr André, a-t-il souligné dans son message : « la bonté, la disposition au dialogue, le sens pastoral » de Mgr Florentin qui était venu quelques semaines auparavant le « colinder »[1]. De même le patriarche Daniel a spécifié dans son message que Mgr Florentin se faisait remarquer par « une ouverture sincère pour le dialogue entre chrétiens »[2]. Qu'il nous inspire pour le poursuivre !

La visioconférence, à laquelle a participé Letiţia, sœur en la Congrégation de la Mère de Dieu - Roumanie, sœur de Mgr Florentin, a réuni un grand nombre de participants. Le maximum de 100 connections autorisé par Zoom étant atteint, la transmission s’est faite aussi par You Tube (https://youtu.be/cPB3c0J2Wek), avec 185 connections on live. Cet enregistrement est encore disponible. Comme l’a mentionné avec humour, Mère Amanda, prieure du Carmel de Saint-Rémy, nous avons beaucoup voyagé à la suite des intervenants provenant de divers pays (cf. programme sur nos blogs).

De nombreux membres de la Fraternité Saint-Élie (dont quatre évêques Mgr Alexandru, Mgr Serafim, Mgr Élisée, Mgr Atánaz), originaires de 13 pays : Italie, Ukraine, Autriche, Belgique, Suisse, Pologne, Danemark, Slovaquie, Espagne, Hongrie, Israël, et bien sûr de France et de Roumanie, ont pu se retrouver. À cause du décalage horaire important, ceux d’Australie et d’Amérique ne pouvant se joindre à nous par zoom ont été heureux de pouvoir bénéficier de l’enregistrement par You Tube. Parmi les nombreux participants, notons cinq autres évêques (Mgr Minnerath, Mgr Maury Buendia, Mgr Bercea, Mgr Crişan, Mgr Ioan), la présence carmélitaine grâce au P. Zuazua, carme espagnol, les sœurs du Carmel de Târgu Mureş et de Metz, plusieurs tertiaires du Carmel.

Toutes les interventions commentant le thème de l’année retenu par la Communauté protestante de Grandchamp (Suisse) seront dans le prochain numéro de la revue Mikhtav. Notre visioconférence a eu le privilège d’une profonde méditation offerte par sœur Lauranne, religieuse de cette communauté.
À Stânceni, la joie de cette visioconférence a pu s’exprimer, pour ceux qui sont venus au skite, autour d’une tasse de menthe poivrée avec le traditionnel gâteau de l’Unité. Puis la prière de vêpres a réuni catholiques et orthodoxes dans une même louange du Christ ressuscité, « Lumière joyeuse de la sainte gloire du Père ».

L’Institut de recherche œcuménique de Sibiu a donné le soir même un compte-rendu (http://ecum.ro/conferinta-online-pe-tema-saptamanii-de-rugaciune-pentru-unitate-crestina-2021/), par l’intermédiaire d’Alexandru-Marius Crişan, jeune chercheur de cet Institut, qui a déjà participé à la fête de saint Élie à Saint-Rémy en 2018 et à la semaine de prières pour l’Unité à Stânceni en 2019.
_______________________

[1] https://www.mitropolia-clujului.ro/mesajul-mitropolitului-andrei-la-trecerea-in-vesnicie-a-episcopului-greco-catolic-florentin-crihalmeanu/
[2] https://basilica.ro/mesajul-patriarhului-daniel-la-trecerea-in-vesnicie-a-episcopului-greco-catolic-florentin-crihalmeanu/

joi, 7 ianuarie 2021

Jubileul de argint al arhimandritului Cornel Dîrle, capelan al schitului de la Stânceni / Jubilé d’argent de l’archimandrite Cornel Dîrle, aumônier du skite de Stânceni


Pe 7 ianuarie, un grup de prieteni apropiați ai schitului au sărbătorit, cu bucurie și afecțiune, cea de-a 25-a aniversare a hirotonirii ca preot a părintelui Cornel. Natura s-a alăturat acestei sărbători cu o mantie albă și un soare de iarnă care s-a arătat printre nori. 
După utrenie și sfânta Liturghie, de sărbătoarea Sfântului Ioan Botezătorul, binecuvântarea Papei Francisc a sosit chiar la timp, prin grija și sârguința părintelui Alexandru, preot prieten de la Oradea. Un grup de tineri din Târgu Mureș a cântat cu entuziasm un solemn cântec „La mulți ani!” Apoi, o diaporama superbă creată cu artă si pricepere de către Maica Amanda, stareța Carmelului din Saint Remy, a fost prezentată, cu bucurie, de către Anca. Ea prezintă diferitele forme de angajare a părintelui Cornel la schit, atât pe plan liturgic, intelectual, cât și prin muncă fizică. Încă cu o zi înainte, părintelui Cornel i-au fost oferite mai multe cadouri. Condițiile sanitare nu au permis oferirea unei agape tuturor participanților, care a fost redusă la o ciocolată „MERCI!" Dar masa de prânz, din trapeză, care a urmat pentru oaspeții schitului, a beneficiat de talentele culinare ale Feliciei! Mulți sunt cei care s-au alăturat rugăciunii de mulțumire a schitului, prin intermediul diferitelor forme de mass-media (Facebook, SMS, e-mail, telefon). Fie ca toți cei care au contribuit la acest moment festiv să fie răsplătiți în ceruri! 
Toate urările noastre de viață lungă pentru capelanul schitului și rectorul sanctuarului arhiepiscopal major!

&&&

Le 7 janvier, un groupe d’amis proches du skite a célébré avec joie et affection les 25 ans de l’ordination sacerdotale de P. Cornel. La nature s’est unie à cette fête avec un blanc manteau et un soleil hivernal qui pointait à travers les nuages. 

Après les matines et la Divine Liturgie, en la fête de saint Jean-Baptiste, la bénédiction du Pape François est arrivée juste à temps, grâce à la diligence du P. Alexandru, prêtre ami d’Oradea. Un groupe de jeunes de Târgu Mures a chanté avec enthousiasme un solennel « La mulţi ani (Longues années) ». Puis un superbe diaporama créé avec art et compétence par Mère Amanda, prieure du Carmel de Saint-Remy, a été présenté joyeusement par Anca. Il relate les diverses formes d’engagement de P. Cornel au skite, tant sur le plan liturgique, intellectuel que manuel. Plusieurs cadeaux ont été offerts au P. Cornel, dès la veille. Les conditions sanitaires n’ont pas permis d’offrir à tous les participants une agapè, qui s’est réduite à un chocolat « MERCI » ! Mais le déjeuner au réfectoire qui a suivi pour les hôtes du skite a bénéficié des talents culinaires de Felicia ! Nombreux sont ceux qui se sont unis à l’action de grâces du skite par divers médias (Facebook, SMS, courriel, téléphone). Que tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à ce moment festif soient remerciés dans les cieux. 

Avec tous nos vœux de longue vie à l’aumônier du skite et au recteur du sanctuaire archiépiscopal majeur.