vineri, 7 august 2020

Sărbătoarea ”Schimbării la Față a Mântuitorului” la Schitul Stânceni / La fête de la Transfiguration du Christ au skite de Stânceni

Pentru credincioșii practicanți, cei care înțeleg să-și trăiască propria credință și din perspectiva mărturiei creștine publice, indiferent de greutățile pe care o astfel de mărturie le presupune, sărbătoarea reprezintă moment de har în comuniune și rugăciune.

Biserica Schitului Stânceni cu hramul ”Schimbarea la Față a Mântuitorului” a atras și în acest an credincioși, apropiați fideli ai schitului, care au dorit să celebreze misterul sărbătorii pe ”muntele” carmelitelor de rit bizantin din România.

Sfînta Liturghie, centrul sărbătorii, celebrată pe terasa bisericii, în prezența credincioșilor răsfirați în frumoasa și îngrijita curte a mănăstirii, din grija de a respecta întru totul condițiile de siguranță sanitară cerute, a revelat semnificația sărbătorii prin lecturi și cântări într-o succesiune pedagogică menită să descopere mesajul lui Dumnezeu, un mesaj care poate fi rezumat în versetul biblic: Iisus S-a apropiat de ei, şi, atingându-i, le-a zis: Sculaţi-vă şi nu vă temeţi (Matei 17, 7). O încurajare adresată ucenicilor prezenți pe muntele Tabor, martori ai luminii necreate, dar și nouă tuturor la a-L întâlni pe același Isus în bisericile noastre, în comunitățile parohiale, cu convingerea că El este cu adevărat prezent conform promisiunii Sale: acolo unde sunt doi sau trei, adunaţi în numele Meu, acolo sunt şi Eu în mijlocul lor (Matei 17, 7).

La sfârșitul Liturghiei s-a binecuvântat o icoană în format mare a celor șapte episcopi martiri beatificați  anul trecut la Blaj, pe Câmpia Libertății, de Papa Francisc. Această frumoasă compoziție a fost pictată de un tânăr seminarist, Emanuel Boroș, fiul Luciei și a lui George Boroș, preot greco-catolic la Almeria (Spania). Emanuel a participat la Sf. Liturghie, completând cântările cu vocea sa de tenor, alături de un alt seminarist de la Oradea, Lucian Alexe. Prin această icoană așezată în biserică, schitul încredințează celor șapte fericiți episcopi martiri viitorul său, misiunea sa ecumenică, în solitudinea contemplativă a Carmelului.

O zi însorită, luminoasă care a ne-a lăsat un singur regret, faptul că în acest an, în condițiile sanitare cunoscute, nu am putut organiza Colocviul devenit deja tradiție și anunțat în Mikhtav 87/aprilie 2020, p. 53-57. Cu convingerea că nimic nu se întâmplă fără voia lui Dumnezeu și cu speranța în Providența divină am ”coborât” de la Schit nu fără a ne da întâlnire pentru 14 septembrie, sărbătoarea ”Înălțării Sfintei Cruci”, hramul complexului monahal de la Stânceni.

Preot protopop Adrian Lung

&&&

Pour les croyants pratiquants, ceux qui comprennent et vivent leur foi, dans la perspective du témoignage chrétien, quelles que soient les difficultés qu'un tel témoignage comporte, la fête est un moment de grâce dans la communion et la prière.

L'église du skite de Stânceni dédiée à la Transfiguration du Christ a attiré cette année des fidèles, proches du skite, qui voulaient célébrer le mystère de la fête sur la « montagne » des carmélites de rite byzantin de Roumanie.

La Divine Liturgie, centre de la célébration, célébrée sur la terrasse de l'église, en présence des fidèles dispersés dans la belle et bien entretenue cour du monastère, afin de respecter pleinement les conditions de sécurité sanitaire requises, a découvert la signification de la fête à travers des lectures et des chants dans une succession pédagogique, pour comprendre le message de Dieu, qui peut être résumé dans le verset biblique : Jésus s'est approché d'eux et, les touchant, leur a dit: Levez-vous et n'ayez pas peur (Matthieu 17,7). Un encouragement aux disciples présents sur le mont Thabor, témoins de la lumière incréée, mais aussi à nous tous à rencontrer le même Jésus dans nos églises, dans les communautés paroissiales, avec la conviction qu'il est vraiment présent selon sa promesse : là où il y en a deux ou trois , réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux (Matthieu 17,7).

À la fin de la Liturgie, eut lieu la bénédiction d’une grande icône des sept évêques martyrs, béatifiés l’an dernier à Blaj par le pape François. Cette belle composition a été peinte par un jeune séminariste, Emmanuel Boroş, fils de Lucia et Georges Boroş, prêtre grec-catholique à Almeria (Espagne). Emmanuel a participé à la Liturgie dont il a soutenu les chants de sa voix de ténor, auprès d’un autre séminariste d’Oradea, Lucian Alexe. À travers la présence de cette icône dans l’église, le skite confie aux sept bienheureux son avenir, sa mission oecuménique, dans la solitude contemplative du Carmel.

Une journée ensoleillée et lumineuse qui ne nous a laissé qu'un seul regret, le fait que cette année, dans les conditions sanitaires connues, nous n'avons pas pu organiser le Colloque qui est déjà devenu une tradition et avait annoncé dans Mikhtav 87 / avril 2020, p. 53-57. Avec la conviction que rien ne se passe sans la volonté de Dieu et avec l'espérance de la Providence divine, nous "descendons" du skite en nous donnant rendez-vous pour le 14 septembre, jour de "l'Exaltation de la Sainte Croix", fête patronale du complexe monastique de Stânceni.

Père Adrian Lung, doyen